Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Oppdrett av torsk er igjen i kraftig vekst langs store deler av kysten.

Norges Fiskarlag har i den sammenheng hele tiden stilt krav om at torskeoppdrett ikke må bygges opp på bekostning av havmiljø, ville bestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere. Vi er bekymret for at dette allikevel er i ferd med å skje, og dette er bakgrunnen for at vi i samarbeid med Nord Fiskarlag nå har anmodet departementet om å ta tak i saken.

Trussel mot villtorsk?

Havforskningsinstituttet har lenge vist til at oppdrett av torsk kan føre til negativ genetisk påvirkning av de ville torskebestandene.

Rømming anses for å være an av de viktigste risikofaktorene for dette. Torsk viser seg også å rømme i langt større grad enn andre oppdrettsarter.

I 2022 utgjorde oppdrettstorsk hovedandelen av all rømt fisk i norsk oppdrettsnæring, det til tross for at torsk utgjør en svært liten del av oppdrettsproduksjonen. Fiskarlagets medlemmer frykter i tillegg at antall rømt oppdrettstorsk er betydelig underrapportert.

Oppfiskingsordning

Regelverket slår fast at torskeoppdretterne skal foreta gjenfangst av fisk som er rømt. For torskeoppdrett fungerer denne gjenfangstplikten imidlertid lite godt.