Totalomsetningen pr uke 21 i år var på 7.724 mill kroner, melder Norges Råfisklag på sine nettsider. Dette er 590 mill kroner høyere enn til samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 410 mill kroner, mens utenlandske har et pluss på nær 180 mill kroner.

Uke 21 markerte starten på direktefisket etter blåkveite for kystflåten. Dårlige driftsforhold de første dagene av uka med nær sagt tradisjonell nordøstkuling la en demper på leveransene. Men høye priser og stor interesse både på hav og land gjorde sitt til at landingene omsatt i Norges Råfisklags distrikt totalt for uka kom opp i 1.300 tonn av ei totalkvote på 5.500 tonn avsatt til 1. periode.

Omsetningen av fryst råstoff utgjorde 74,2 mill kroner, som er et foreløpig tall som vil bli korrigert opp når alle salg er sluttført. Av det utgjorde fryst torsk 1.480 tonn til verdi 35,5 mill kroner, fordelt med 1.210 tonn på trål, 160 tonn på autoline og 100 tonn på snurrevad. 1.080 tonn fryst hyse til verdi 17,6 mill kroner var fordelt med 570 tonn tatt på snurrevad, 450 tonn på trål og 60 tonn på autoline. Videre tar vi med 780 tonn fryst trålsei til verdi 7,5 mill kroner, og et par parti på totalt 130 tonn med kokt, fryst reke, til verdi 5,6 mill kroner. 90 tonn fryst blåkveite til verdi 4,2 mill kroner var i hovedsak levert av en autolinebåt.

Det meste av den ferske torsken var levert i Finnmark, med 1.250 tonn i øst- og 740 tonn i vestfylket. Av totalkvantumet på 2.340 tonn var 160 tonn omsatt i levende tilstand. For levendelagring er så langt vel 7.200 tonn torsk innrapportert på landingsseddel etter overføring til lagringsmerd. Av det er vel 2.200 tonn omsatt. 24 båter står for alle disse leveransene, fra Båtsfjord i øst til Værøy i vest, og Helligvær i sør.