Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Kyst og Fjords omtale av «Valdimar H»s inndragning av torsk i 2018 på grunn av for høy innblandingsprosent i ferskfiskordningen, har vakt reaksjoner i næringa. Daglig leder i rederiet, Hrafn Sigvaldason har også beklaget situasjonen, som ifølge ham skyldes at man ikke fikk tak i nok hyse til å holde seg innenfor de til enhver tid gjeldende innblandingsprosentene. Rederiet har også handlet mer torskekvote for å unngå samme situasjon i 2019.

I dag omtaler vi også andre båter med inndragning over 10 tonn.

Seniorrådgiver i reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet, Synnøve Liabø, presiserer at hun ikke vil kommentere enkeltfartøyer knyttet til problemstillingen Kyst og Fjord har satt søkelys på.

- Men vi har notert oss det som har skjedd. Og jeg kan først og fremst si at ferskfiskordningen ikke er en bifangstordning. Den har to formål: Den skal stimulere til fiske i andre halvår, og den skal stimulere til fiske av andre arter enn bare torsk.

Årsaken til at Liabø så sterkt presiserer at vi ikke snakker om en bifangstordning, handler om direktoratets jobb med å forvalte sårbare bestander. Derfor har det heller ikke vært aktuelt for direktoratet å gripe inn mot enkeltfartøyers fiske undervegs i sesongen.

- Det handler om fiske på torsk og hyse, som begge er bestander i god forfatning, og hvor det er en politisk målsetning å få på land mer fisk i andre halvår for å sikre råstoff til landindustrien. Mens man på andre områder har en politisk målsetning om å for eksempel holde bifangst av uer nede mot null. Vi stenger ikke felt eller griper inn mot fartøyer når vi snakker om bestander som ikke er truet, og hvor fartøy fisker lovlig innenfor regelverket. Det er heller ikke snakk om at Norge overfisker våre kvoter, sier Liabø.

- Videre så er det jo slik at når man ser på hele ferskfiskordningen, så var det satt av 17.200 tonn torsk. Når det i 2018 ble inndratt noe over 700 tonn, og cirka halvparten av dette kvantumet er i tilknytning til ferskfiskordningen, så er det et forsvinnende lite kvantum. Så det er blåst opp til et veldig stort problem ut fra at det er noen få fartøy som har fisket veldig mye hyse, og som dermed også har kunnet fiske mye torsk.

- Så da er det ikke så farlig at noen fartøyer fisker over den tillatte prosenten i ferskfiskordningen, og får inndragning?

- Hvis det avsløres at noen driver systematisk og tar veldig store kvanta må vi se på det. Men per nå har vi ikke grunn til det, vi har per i dag ingen saker mot noen av disse fartøyene, så vidt jeg vet. Inndragningene i 2018 handler om en del fartøyer har ligget noen få prosent over den tillatte prosenten jevnt og trutt. Og det er jo tross alt bedre at man ser dette, enn at blandingen var eksakt rett hver gang. Da ville vi nok spurt oss om hvor den siste fisken ble av, sier Liabø.

- Fiskeridirektoratet legger til grunn at fartøy som fisker utover tillatt prosent innenfor ferskfiskordningen, får inndratt verdien av det kvantumet av torsk som overstiger tillatt andel i tråd med vanlig praksis.

Hun peker videre på at kystflåten har hatt fritt hysefiske i store deler av året, og at det er en målsetning for myndighetene å få tatt mer av denne arten.

- Hvis det er sånn at noen er dyktige til å fiske hyse, så oppfyller de jo hensikten i ordningen. Dette har vi ønsket å stimulere til, og de som har fått for mye har fått dette inndratt, sier Liabø, som mener problemstillingen er blåst opp til en større sak enn det egentlig er.

- Rent kvantumsmessig ser vi ikke at dette er et stort problem. Det er en forsvinnende liten prosent fangstet over det totale kvantumet som er satt av i ferskfiskordninga. Det blir litt storm i et vannglass, dette.