For Nordsjøen er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn. Av dette er 1600 tonn avsatt til bifangst i trålfiske etter andre arter og 600 tonn til bifangst i det konvensjonelle fisket. Det er fastsatt maksimalkvoter for de fartøy som kan delta i både lukket og åpen gruppe i Nordsjøen.

For Skagerrak er den nasjonale kvoten fastsatt til 259 tonn, der 70 tonn skal brukes til bifangst mens gruppekvoten til fartøy som fisker med konvensjonelle fartøy blir på 189 tonn. For begge områdene er den nasjonale kvoten fastsatt etter at totalkvoter er avtalt gjennom forhandlinger med EU, og innebærer en økning av kvotene.