Norges Fiskarlag behandlet onsdag Fiskeridirektoratets forslag til regler for hvalsafarivirksomhet.

Laget gir direktoratet honnør for å ha tatt næringenes innspill til regulering av safarivirksomheten på alvor.

Her kan du se direktoratets høringsforslag.

Fiskarlaget mener det er behov for å regulere virksomheten, fordi det noen ganger oppstår situasjoner som både er farlige og som hindrer en effektiv utøvelse av fiskeriaktiviteten. Norges Fiskarlag har nedenfor kommentert noen av bestemmelsene som er foreslått i forskriften, og foreslår noen konkrete endringer og tilføyelser til forskriften.

Blant annet vil Fiskarlaget at det skal være hvalsafarinæringen som stenges ute dersom myndighetene tar i bruk havdeling. I forslaget som ligger på bordet heter det kun at direktoratet kan iverksette havdeling. Men Fiskarlaget vil ha en presisering om at slik havdeling skal føre til at det er hvalsafarinæringa som stenges ute fra feltene.

Slik lyder Arbeidsutvalgets vedtak:

«Selv om plikten for de som kommer til et høstingsfelt til å opptre aktsomt uttrykkelig er fastsatt i havressursloven $ 24, har det vist seg at det er behov for å regulere forholdet mellom hvalsafarinæringen og fiskerinæringen ytterligere. Aktsomhetsregelen i havressursloven vil suppleres med forslagene i den nye forskriften, og Norges Fiskarlag mener dette er gode grep for å sikre at forsvarlig avstand til fiskefartøy og fiskeredskap blir overholdt.

Fiskarlaget støtter forslagene til avstandskrav til fiskefartøy og redskap på henholdsvis 0,2 nautiske mil (hvalsafarifartøy) og 0,4 nautiske mil (svømmere, dykkere, padlere). Når det gjelder forslaget til bestemmelser om avstand i forskriften, gjelder avstandskravet fiskefartøy og faststående redskaper.

Norges Fiskarlag mener at det bør komme klarere frem av forskriftsteksten at avstandskravene også må anvendes i relasjon til snurpenot/landnot (aktivt redskap) som er sjøen under fangstoperasjon. Vi anmoder derfor Fiskeridirektoratet til å lage en ordlyd i avstandsbestemmelsene i forskriften som også ivaretar forannevnte forhold.

Norges Fiskarlag er imidlertid åpen for at det i konkrete situasjoner på fiskefeltet kan fravikes avstandskravene dersom dette avtales/avklares gjennom dialog mellom fiskefartøy og hvalsafarifartøy, forutsatt at nødvendige hensyn (bl.a. sikkerhet) ivaretas. Norges Fiskarlag anmoder Fiskeridirektoratet om å utarbeide en bestemmelse som ivaretar denne muligheten.

Videre mener vi at forslaget til $ 6 i forskriften om havdeling må presiseres. I bestemmelsen står det at: «Fiskeridirektoratet region Nord kan fastsette bestemmelser om havdeling»

Norges Fiskarlag mener at det må fremkomme av bestemmelsen at den er ment å gi hjemmel til Fiskeridirektoratet region Nord om å kunne stenge fjorder for hvalsafarivirksomhet. Vi foreslår på bakgrunn av dette at det foretas en tilføyelse til denne bestemmelsen, slik at den lyder som følgende: «Fiskeridirektoratet region Nord kan fastsette bestemmelser om havdeling, og om stenging av fjorder for hvalsafarivirksomhet.»