Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

I pressemeldinger tirsdag feiret både Ap og SV vedtaket i næringskomitèen på Stortinget som en seier. Her gjorde komiteens flertall bestående av SV, Ap, Sp og KrF en merknad om å be regjeringen å ikke benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget.

Videre gjorde komitéen et enstemmig vedtak om at regjeringen snarest må legge frem en stortingsmelding om fiskeripolitikken, med utgangspunkt i oppfølgingen av Eidesen-utvalget.

Les næringskomitéens innstilling her.

Må tilpassses forløpende

Ut over det, ble det ikke mange seire å feire for opposisjonspartiene. Et flertall bestående av H, Frp, V og Krf poengterer at det er viktig at rammebetingelser tilpasses utviklingen fortløpende for å gi sjømatnæringen de beste muligheter for å sikre lønnsomhet og sysselsetting.

«Komiteen viser her til arbeidsfordelingen mellom Storting og regjering, og praksis på dette området. Komiteen legger således til grunn at prinsipielle og overordnede spørsmål fremmes for Stortinget, mens regjeringen løpende tar stilling til justeringer og endringer innenfor gitte rammer

Vil være å gå for langt

KrF var med SV, Ap og Sp et stykke på vegen, men ville ikke være med på å innskrenke ministerens generelle fullmakter.

Krfs Steinar Reiten anfører i en egen merknad det ikke er ønskelig med en situasjon hvor viktige endringer i fiskeripolitikken gjennomføres gjennom dispensasjoner og forskriftsendringer, og maner til forsiktighet på dette området.

Han slår fast at Krf har vært en sterk forsvarer av deltakerloven, fiskesalslagslova og havressurslova, og vil være det også i fremtiden. I merknaden slår han fast at KrF ikke ønsker at disse lovene settes under press, og at partiet ikke være tilbakeholden med å støtte reverseringer av endringer som KrF ikke er enig i.

Men han vil i likhet med Høyre og Frp ikke vingeklippe ministerens fullmakter på et bredt felt.

«Det vil være å gå for langt å legge den daglige oppfølgingen av næringen til Stortinget, men dette medlem vil mane til at handlingsrommet som ligger i forskrifter og dispensasjoner brukes med klokskap av den til enhver tid sittende regjering.» fremgår det av merknaden fra KrF.

Uheldig praksis

Høyre og Frps representanter i komitéen påpekte det uheldige i at Stortinget griper inn så konkret mot regjeringens handlefrihet.

"Representantforslaget vil de facto innebære at flere lovbestemmelser settes til side for en ubestemt periode, ved at forvaltningen avskjæres fra å benytte ulike fullmakter som er tildelt gjennom lov. Disse medlemmer viser til at det er vanlig at slike endringer gjennomgår en prosess bestående bl.a. av en utredning med konsekvensvurdering og høring blant berørte parter, og at det er svært uheldig at Stortinget innbes til nærmest å foreta et de facto lovvedtak uten at en slik prosess er gjennomført. Ikke bare gir det betydelig uforutsigbarhet for dem loven gjelder, men det representerer også en svært uheldig praksis. Disse medlemmer mener det er svært betenkelig å fatte lovmessige vedtak på bakgrunn av et representantforslag i Stortinget."

Les mer i denne ukes papirutgave av Kyst og Fjord