-Styret i Norway Seafoods Group AS har vurdert anbefalingene fra prosjektet «Konkurransekraftig industri i nord» (KIN). Anbefalingen om å legge ned anlegg blir ikke fulgt. Styret vil gjennomføre effektiviseringstiltak innenfor den eksisterende strukturen og forventer at fisket etter torsk reguleres på en slik måte at råstofftilgangen utenom hovedsesongen blir styrket, heter det i en pressemelding fra konsernet.

Størst på filet

Den norske filetindustrien har over mange år hatt en sterk negativ utvikling med nedleggelser, konkurser og tap av flere tusen arbeidsplasser. Norway Seafoods står i 2012 for om lag 75 prosent av eksporten av norske filetprodukter, sysselsetter om lag 600 personer i sin virksomhet i Nord-Norge og er blant de største private arbeidsgivere i Finnmark og Nordland. Selskapet kjøper over 40 000 tonn sløyd fisk fra over 600 fartøy årlig, og er dermed en viktig partner for den norske fiskeflåten. Sammen med leverandører bidrar aktiviteten hos Norway Seafoods til 1 200 – 1 300 årsverk i sektoren, som gjennom skatter og avgifter kan finansiere 700 – 800 årsverk i offentlig sektor, i følge analyser utført av NHO. For at selskapet skal kunne utvikles og forbli både en samfunnsaktør og en partner for norsk fiskeflåte er det nødvendig at selskapet oppnår lønnsomhet i sin drift.

Innen dagens struktur

Styret har vurdert anbefalingene fra prosjektet KIN. Styret mener at effektiviserings-tiltakene som kan gjennomføres innenfor dagens struktur er fornuftige og den økonomiske gevinsten oppnåelig, men konstaterer at disse tiltakene alene ikke kan forventes å gi den nødvendige lønnsomhet for Norway Seafoods.

Styret mener at en høyere utnyttelse av kapasiteten i foredlingsanleggene er en forutsetning for å kunne være konkurransedyktig i den globale sjømatbransjen. Det er derfor hensiktsmessig å samle mer av råstoffet til færre anlegg. Det er styrets oppfatning at dette ville bidra til å skape langsiktige og lønnsomme arbeidsplasser og bedre utsiktene til norsk filetindustri, men styret har ikke vurdert hvilke anlegg det i så fall bør satses på. Styret konstaterer at det ikke er mulig å gjennomføre de strukturelle anbefalinger som har fremkommet gjennom KIN-prosjektet slik rammebetingelsene for selskapet er i dag, og at det ikke synes å foreligge politisk vilje til å endre på dette forholdet.

Styret konstaterer at industriens- og selskapets historiske og eksisterende lønnsomhetsnivå ikke er langsiktig holdbar. En av flere konsekvenser er at nødvendige investeringer i anlegg, utstyr og ansatte over tid ikke kan gjennomføres.

Styret forventer at kvotene for torsk vil øke betydelig i 2013 og at fisket blir regulert slik at det blir en vesentlig økning i tilgjengelig volum av fersk torsk utenom hovedsesongen. Styret er videre positiv til at administrasjonen har iverksatt arbeid for å identifisere og gjennomføre effektiviseringstiltak utover de tiltak som er kommet frem gjennom KIN-prosjektet.

Stortingsmeldingen

Styret ser frem til stortingsmeldingen om norsk sjømat. Etter styrets oppfatning er norske rammebetingelser en av grunnene til at industrien har blitt marginalisert og at selskapet ikke har lyktes å etablere de partnerskap for markedsutvikling som man forventet gjennom restruktureringsprosessen som ble startet av Aker Seafoods ASA i 2010.

Det vil være viktig for den videre utvikling av selskapet at tilgangen på lønnsomt råstoff utenom hovedsesongen styrkes. Selskapet vil fortsette arbeidet med å effektivisere driften, bedre tilbudet til kystflåten og å styrke selskapets posisjon i markedet. I dialog med myndighetene vil det bli arbeidet videre med de strukturelle utfordringene og mulighetene for bedre tilpasning av kapasiteten vil bli løpende vurdert av styret.

Skal snu

- Vår prioritet fremover blir å gjennomføre forbedringstiltak på alle fabrikkene. Vi er godt i gang, og vi skal finne enda flere muligheter for å redusere kostnadene og øke inntektene. Godt samarbeid internt i bedriften, og med fiskeflåten og samfunnet for øvrig, vil være viktig for å snu den negative utviklingen som norsk filetindustri har vært gjennom de siste 20 årene, sier konsernsjef i Norway Seafoods, Thomas Farstad.