Dermed blir det mye «same prosedure as last year» for fiskerinæringa neste år.

- Vi må høsten 2019 bruke mye ressurser på å følge opp arbeidet med stortingsmelding 32, «Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet fiskerinæring», skriver direktoratet og fortsetter:

- Det vil være vanskelig å unngå at dette arbeidet får konsekvenser for øvrig utredningskapasitet opp mot reguleringsmøtet i november. Vi understreker derfor at vi i forslagene til regulering av de ulike fiskeriene for 2020 i enda større grad enn vanlig vil legge opp til en videreføring av årets reguleringer. Vi ber derfor om at forventningene til å utrede innspill om endringer tilpasses deretter.