En arbeidsgruppe foreslår at det lages en egen type tillatelse for landbasert oppdrett som skal kunne gis uten vederlag og uten antallsbegrensning.

Regjeringsoppnevnt

Arbeidsgruppen ble oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet i slutten av oktober 2014, og leverte rapporten til departementet 14. januar. Arbeidsgruppen ble nedsatt for å vurdere landbasert oppdrett i et vekstperspektiv.

- Regjeringens mål er vekst i oppdrettsnæringen. Sjømat er en av de næringene vi skal leve av i framtiden. Innovasjon blir svært viktig om vi skal kunne hevde oss i den globale konkurransen i lengden. Vi ville forsømt oss om vi ikke også hadde vurdert oppdrett andre steder enn langs kysten. Det jeg er opptatt av er at vi skal regulere næringen basert på miljøkrav og bærekraft. Vår oppgave er ikke å definere hva slags teknologi næringen skal benytte seg av. Rapporten understreker at der er noen prinsipielle forskjeller mellom å legge beslag på allmennhetens sjøarealer kontra privat grunn på land, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Behandles til våren

Utvalget peker på at ny teknologi, som for eksempel resirkuleringsteknologi vil kunne gjøre det kommersielt interessant å starte oppdrett av matfisk på land, men at vederlag til staten for landbaserte tillatelser vil kunne bli til hinder for lønnsomhet og konkurransekraft. Utvalget har også vurdert landbasert oppdrett opp mot miljøhensyn, fiskevelferd, mulige arealkonsekvenser og samfunnsmessige og distriktsmessige effekter.

Rapporten vil inngå og bli behandlet i stortingsmeldingen om havbruk som skal legges fram for Stortinget til våren.