I et vedtak fattet onsdags ettermiddag tar styret i Fiskarlaget Nord til orde for å diskutere en ulik behandling av kystflåtens tilgang til de kystnære områdene, basert på fartøyenes størrelse. Vedtaket blir i dag presentert for politikere på stortinget under et fiskeriseminar i regi av næringsklyngen Arena Fish 365 fra Båtsfjord.

Vedtaket lyder:

Styret i Fiskarlaget Nord har i møte den 5.juni 2019 hatt til behandling saken «Regulering av adgang til kystnært fiske», det er fattet følgende vedtak:

«Styret i Fiskarlaget Nord mener det er nødvendig å diskutere reguleringsgrep som kan bidra til å skape større balanse mellom ulike flåtegruppers adgang til fisket.

Det vises til den utvikling det er lagt til rette for som bidrar til en løpende ombygging av kystfiskeflåten. Fornying av flåten er grunnleggende positivt. Samtidig bidrar den største flåten som nå bygges innenfor kystsegmentet til en konkurransevridning som framstår uheldig for den tradisjonelle kystflåten under 28 meter. Det er et betydelig størrelsesmessig gap mellom den tradisjonelle flåten og det flåteleddet som utvikles, som følgelig blir overlegen i forhold til både kapasitet, effektivitet og aksjonsradius. Den nye kystflåten som utvikles er i forhold til størrelse og fangstkapasitet mest sammenlignbar med trål- og øvrig havfiskeflåte. Samtidig fisker flåten etter tradisjonelt mønster og på de samme fiskefelt som tidligere.

I møte med et overlegent effektivt flåteledd opplever den tradisjonelle kystflåten å kunne bli fortrengt og fratatt muligheten til å drifte på relevante fiskefelt når fisken blir tilgjengelig. Dette ved ikke å gis plass til å sette bruk eller ved at områder effektivt fiskes ned og tømmes for fisk før flåten slipper nevneverdig til. Dette går nødvendigvis ut over den kystflåten som legger opp til- og bygges for mer lokalt driftsmønster. Landindustrien mister med dette viktige lokale leveranser fra en flåte som har forutsetninger for å levere tilpassede kvantum og fangst av høy kvalitet. Styret oppfatter liten forståelse i medlemsmassen for at den tradisjonelle kystflåten skal måtte vike for den nye kapasiteten som bygges opp.

Styret mener det må være en grunnleggende målsetting at alle flåtegrupper skal gis mulighet til å få tatt sine kvoter. For å ha en reell mulighet til å få tatt sine kvoter må de respektive fartøy gis adgang til fisket som gjenspeiler de forutsetninger fartøyet ellers har.

Når forskjellene i flåten utvikler seg til å bli veldig store kan det å behandle aktører likt i forhold til adgang til fisket bety at man må regulere dem ulikt.

Et forhold det og er grunn til å trekke inn i en diskusjon om hvordan et kystnært fiske kan legges opp til det beste for alle parter er kysttorskvern og i forlengelsen av det MSC-sertifisering. Det synes klart at det ligger muligheter i den fleksibilitet som nå bygges opp i deler av kystflåten i forhold til å kunne svare på kjente utfordringer knyttet til høyt fiskepress kystnært.»