- Bidra til velfungerende markeder gjennom effektiv håndheving av konkurranseloven og avdekking av konkurransekriminalitet

- Legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre dagligvarer

- Vurdere tiltak som sikrer like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører

- Følge opp reiselivsnæringens utfordringer som følge av koronapandemien og legge til rette for et konkurransedyktig og bærekraftig reiseliv også for fremtiden

- Arbeide for å opprettholde tilgangen på norsk maritim kompetanse og en betydelig flåte under norsk flagg

- Følge opp den helhetlige satsingen på havnæringene og regjeringens oppdaterte havstrategi fra 2019

- Arbeide videre for å sikre en effektiv og kompetent sjøfartsadministrasjon

- Fortsette å legge til rette for videre grønn omstilling i maritim næring

- Fremme grønn omstilling og bidrar til å skape nye arbeidsplasser i industrien, bl.a. gjennom å følge opp det igangsatte strategiarbeidet i Prosess21.

- Fremme et lovforslag med enkelte forenklinger og forbedringer i mineralloven

- Følge opp de endringer i kvotesystemet for fiskeriene som Stortinget vedtok våren 2020

- Ivareta norske interesser ved forhandlinger av fiskeriavtaler, særlig etter brexit

- Forbedre fiskerikontrollen og bekjempe fiskerikriminalitet både nasjonalt og internasjonalt