I en pressemelding fra selskapet fremgår det at mannskapet på merden natt til mandag oppdaget at merden krenget så kraftig at det var mulig for fisk å unnslippe over merdekanten. Krengningen ble raskt korrigert og tiltak iverksatt for gjenfangstfiske. Merden ligger på Frohavet i Trøndelag.

Fiskeridirektoratet er orientert om saken, og SalMar har tatt skritt for å unngå at noe liknende skal skje igjen. SalMar vil i nært samarbeid med fiskerimyndighetene bistå for å klarlegge alle detaljer i hendelses- og årsaksforhold, fremgår det av pressemeldingen.

- Foreløpige undersøkelser tyder på at krengningen skyldes at vann kom inn gjennom en luke i et tanksystem som er en bærende del av et skyveskott inne i merden. Luken var åpnet for inspeksjon dagen før, og hadde ved en feiltakelse blitt stående åpen. Den strukturelle integriteten har hele tiden vært intakt. Loggen om bord viser at noen meter av noten i en kort periode på det meste lå 18 centimeter under vann. I denne perioden har et antatt mindre antall laks svømt ut av den indre noten. 36 laks ble umiddelbart fanget opp av et sikkerhetsnett på utsiden. Ytterligere 21 laks er senere meldt fanget av en fisker i området. Det er uklart om dette er fisk fra SalMars merd, skriver selskapet i pressemeldingen.

Salmar har i henhold til gjeldende sikkerhetsprosedyrer satt ut totalt 1,2 kilometer gjenfangstgarn rundt merden. Tirsdag morgen var det fanget 12 laks i dette garnet.

- Dette underbygger at kun et mindre antall fisk kom ut av merden før krengningen ble korrigert, antar selskapet.

Den aktuelle merden er designet for åpent hav og svært store fysiske påkjenninger. Det er ingenting som tyder på at det er feil ved selve konstruksjonen. Selve noten er konstruert i et robust fast materiale som også brukes til rassikring av fjellsider. På utsiden av denne innerste noten er det montert en ekstra not av liknende materiale som gir dobbel sikring mot skader.

- Det er så langt gjort en gjenfangst på 69 laks rundt merden, dette indikerer at hendelsen har et begrenset omfang men vi tar dette på største alvor, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik.