Sist uke var det duket for første møte i det nye samarbeidsforumet, bestående av deltakere fra Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, Enova, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. Andre aktører vil også bli inkludert i forumet, på fast eller emnebasert basis.

Det er Sjøfartsdirektoratet som har tatt initiativ til samarbeidet, på bakgrunn av regjeringens ambisjon om å halvere klimagassutslippene fra sjøfart og fiske innenriks, innen 2030. For å halvere utslippene må vi mangedoble takten for innføring av energieffektive løsninger, miljøvennlige drivstoff og alternativ fremdriftsteknologi. I tillegg har IMO bestemt at utslippene skal halveres innen 2050. Dette betyr at utfordringene står i kø for hele den norske maritime klyngen.

– Dette målet krever mye av alle aktørene innenfor næringen, også offentlige aktører. For at vår maritime næring skal ha en mulighet til å nå disse målene, må vi spille på lag og det er nødvendig at de offentlige aktørene innenfor maritim næring i Norge samarbeider, er koordinerte, gir forutsigbare rammer og tydelig retning, sier fungerende sjøfartsdirektør, Lars Alvestad.

- Kystverket ser fram til å fortsette og videreutvikle det gode samarbeidet fra Klimakur 2030, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen. – Vi tror dette kan bidra til bedre tjenester og mer målrettede virkemidler for å akselerere det grønne skiftet i skipsfarten og i havnene.

Forumet vil bidra til koordinert felles innsats for å nå målene gitt i handlingsplanen for grønn skipsfart, og bidra til forutsigbare rammer for næringen gjennom tett og samordnet dialog mellom offentlige aktører. Gjennom forumet vil en også kunne kartlegge og gi koordinerte tiltak for å redusere utslipp fra ulike fartøysegment, basert på utslippsprofil og potensial for reduksjon. Forumet vil også gi en dialog- og samarbeidsarena på tvers, hvor en kan samarbeid om ulike tiltak for å redusere miljøpåvirkning fra shipping. Samtidig kan forumet bidra til informasjons- og kunnskapsdeling mellom aktørene, samt være en arena hvor forskningsorganisasjoner og andre med relevant kunnskap kan orientere slik at offentlige aktørene sitter på samme informasjon.