Landsstyret i Norges Fiskarlag mener det er behov for å åpne for at det kan bli færre båter og at fartøyene kan få kjøpe flere kvoter.

- Bakgrunnen er at mange fartøy har dårlig lønnsomhet på grunn av økte utgifter og lave kvoter. Regjeringen har så langt ikke ønsket å åpne for endringer i dagens politikk, heter det i en uttalelse fra laget.

Frustrasjon

Landsstyret behandlet saken i sitt møte 8. mars og uttaler at Norges Fiskarlag er sterkt frustrert og misfornøyd med regjeringens manglende forståelse og virkelighetsoppfatning omkring behovet for ytterligere tilpasninger av flåtens strukturtiltak. Representanter fra organisasjonen har gjort gjentatte forsøk på å vinne forståelse for sitt syn hos både sentrale og regionale politikere, uten at dette så langt har ført fram.

Økonomisk analyse

Som et ledd i arbeidet med å overbevise de politiske myndigheter i denne saken, er Fiskarlaget i gang med å foreta en økonomisk analyse av de økonomiske rammene som flåten må operere innenfor. Dette gjøres blant annet for å illustrere hva som må til av fangstgrunnlag for å realisere nybygg i ulike flåtegrupper, fordi fornyelse av fiskeflåten står som en av hovedutfordringene for næringen og myndighetene i årene som kommer.

Landsstyret gjentar nå vedtaket fra 2010 om at hele kystflåten (unntatt makrell under 13 meter) må omfattes av strukturkvoteordningen og at alle gruppene måtte likebehandles med hensyn til kvotetak (3+3). Dette innebærer at fartøy som fisker både etter torsk og sild kan ha inntil tre kvoter i hvert fiske.