Kreative fiskere, særlig i nord, har utstyrt faststående fiskeredskaper med AIS-sendere. AIS er et satellittbasert anti-kollisjonssystem som egentlig er utviklet og ment for båter. Men senderne kan også montert på fiskeredskaper, som gjør det langt lettere for fiskerne å finne igjen bruket. Helt lovlig, men dette skaper utfordringer, særlig når det ifølge Kystverket er flere tusen slike sendere ute på fiskefeltene, og tallet øker:

- I dagens visning i AIS-systemet fremstår AIS-sendere på fiskeredskaper også som fartøy. Slik feilidentifisering, og at det ikke er samsvar mellom situasjonsbildet som AIS gir og det som observeres visuelt eller på radar, kan i noen tilfeller føre til misforståelser og til at det legges til grunn en feil virkelighetsforståelse om bord i skipene, skriver Kystverket, som samtidig anerkjenner fiskernes evne til å ta i bruk ny teknologi på en måte som teknologiutviklerne selv ikke har tenkt på.

- Å bruke AIS som markering kan oppfattes som et praktisk og billig hjelpemiddel for å lokalisere fiskeredskaper selv over lange avstander og i dårlig sikt. Det bidrar til kosteffektivitet i næringen og kanskje også til at det blir færre tapte fiskeredskaper enn hva det ville vært uten slik utrustning.

Deles i to

Også oppdrettsnæringa har oppdaget AIS-systemets muligheter, men også SAR-transpondere og MOB-utstyr merkes med AIS. Det kan det bli en slutt på.

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO jobber nå med en ny inndeling av AIS-teknologien, der sendere som ikke hovedsakelig har et sjøsikkerhetsformål må flytte til andre frekvenser. Konseptet Autonomous Maritime Radio Devices (AMRD) innebærer blant annet at AIS-sendere deles inn i to typer; en type som gjelder sjøsikkerhet (AMRD type A) og en type for andre funksjoner (AMRD type B), som for eksempel fiskeredskaper. Typen som gjelder andre funksjoner vil få tildelt andre frekvenser innenfor VHF-båndet enn dagens AIS.

- På sikt vil det bety at det blir behov for at fiskerinæringen tilpasser sine løsninger til de internasjonale standardene som kommer. Kystverket anbefaler derfor fiskerinæringen å vente med å anskaffe lokaliseringsløsninger for fiskeredskaper basert på AIS-teknologi, til det kommer produkter i tråd med standardiseringen nevnt ovenfor på markedet.