– Vi opplever en naturlig nedgang i bestanden, og det må vi ta hensyn til, sier forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet.

De siste årene har kvotene for nordøstarktisk torsk (skrei) ligget på et rekordhøyt nivå. Kvotetoppen kom i 2013. Da kunne det fiskes 1.000.000 tonn, og kvotene har holdt seg på omtrent dette nivået fram til nå. Kvoten for 2017 er på 890.000 tonn.

Huse sier det høye kvotenivået de siste årene i stor grad kan tilbakeføres til de gode torskeårsklassene for 2004 og 2005.

– Vi ser at årsklassene etter det er svakere, og da får vi en naturlig nedgang i bestanden, sier Huse.

Forskerne regner likevel torskebestanden som fortsatt i godt hold.

Hyse ned, sei opp

Forskerne anbefaler også at det tas 13 prosent mindre hyse neste år. Anbefalt kvote settes til 202.305 tonn, mot 233.000 tonn i år.

Seikvoten anbefales økt fra 150.000 tonn til 172.500 tonn (+15 prosent).

Det internasjonale havforskningsrådet ICES tilrår også at blåkveitekvoten blir på 23.000 tonn, 1 000 tonn lavere enn årets kvote. Kvoten for snabeluer bør ikke overstige 32.658 tonn i 2018, mot 30 000 tonn i år, en økning på 9 prosent. ICES anbefaler ikke noen bestemt kvote for kysttorsk nord for Stad. I stedet anbefales det at gjenoppbyggingsplanen for denne bestanden blir fulgt opp.

De endelige kvotene for torsk, hyse, snabeluer og blåkveite fastsettes av den norsk-russiske fiskerikommisjonen i oktober, mens seikvoten fastsettes av Norge.