Forskriften lyder som følger:

Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden for fiske med fartøy under 15 meter i 2020

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. februar 2020 med hjemmel i forskrift 21. desember 2018 nr. 2232 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2020 § 30.

§ 1 Midlertidig åpning

Det særskilt vernede området i Vestfjorden ved Henningsvær, jf. vedlegg nr. 4 til forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, som er stengt for alt fiske unntatt fiske med fartøy under 11 meter største lengde og fiske med håndsnøre og fiskestang, åpnes i tillegg for fiske med fartøy fra og med 11 og under 15 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad.

§ 2 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 30. april 2020.