Det mener Fiskeridirektøren i sin høringsuttalelse til arbeidsgrupperapport om turistfiske i sjø, som ble oversendt Fiskeri- og kystdepartementet nylig.

Turistfiskenæringen har de siste årene vokst betydelig og blitt en viktig aktivitet i en rekke lokalsamfunn. For fortsatt å kunne drive lønnsomt, er turistfiskenæringen avhengig av at fisket drives bærekraftig, og det er behov for å ha kunnskap om omfanget av aktiviteten og uttaket av ressurser fra havet.

Kartlegging vil gi et bedre grunnlag for å sikre at ressursuttaket ikke er utenfor bærekraftige rammer.

Rapportering

Å rapportere fangst, og registrere turistfiskebedrifter og båter er noen av de tiltakene der fiskeridirektøren støtter arbeidsgruppens forslag. De har som formål å gi en bedre oversikt over næringen og gi grunnlag for innhenting av fangstinformasjon.

Fiskeridirektøren støtter arbeidsgruppens forslag om obligatorisk registreringsordning for turistfiskebedrifter, og foreslår at disse blir kartfestet i direktoratets eget kartverktøy.

Et bedriftsregister kan legge grunnlag for mer målrettet og positivt samarbeid mellom forvaltningen og næringsaktørene. For eksempel kan en kartfesting av turistfiskebedrifter være hensiktmessig i forbindelse med den enkelte kommunes arealplanlegging, og nye kunder kan finne turistfiskebedrifter på Fiskeridirektoratets kart.

Dessuten er det en måte å sikre at bedriftene får det informasjonsmaterialet fra Fiskeridirektoratet som er tiltenkt turistfiskere og fritidsfiskere.

Fiskeridirektøren er positiv til en ordning som pålegger turistfiskebedrifter å rapportere gjestenes fangst, slik at man kan få bedre kunnskap om turistfiskenæringens ressursuttak.

Utførsel som nå

Det bør legges stor vekt på å etablere et registreringssystem som er brukervennlig og effektiv, slik at den enkelte bedrift i minst mulig grad opplever registreringsplikten som en byrde.

For at næringen skal kunne se en egenverdi i en slik rapporteringsordning, peker Fiskeridirektoratet på at den også bør kunne gi den enkelte bedrift mulighet til å hente ut opplysninger om egen bedrift og mer generell informasjon.

Fiskeridirektøren vil ikke tilrå en variabel utførselskvote.

Dagens grense på 15 kg representerer en avveining mellom ulike hensyn, og er vel etablert i næringen. En variabel utførselskvote vil også innebære store kontrollutfordringer.

For å forhindre omfattende utførsel av fiske ved regelmessig kryssing av grensen, har arbeidsgruppen bak turistfiskerapporten forslått at 24-timersregelen erstattes med en 7-dagersregel.