- Det foregikk fortsatt fangst av kritisk truede fiskeslag som pigghå og ål i fjor, men den utrydningstruede fisken som måtte tåle det største fisket er ueren, skriver naturvernforbundet på nettsiden sin.

13.000 tonn uer

Vanlig uer står som sterkt truet på rødlisten, mens snabeluer er sårbar. Det ble i alt hentet drøye 13 000 tonn uer opp av havet i fjor. Det er en økning på 60 prosent sammenlignet med 2009. Fisket skjer til tross for at havforskerne lenge har bedt om full stans i fisket etter vanlig uer.

Ønsker bedre forvaltning

- I Norge foregår det fritt fiske etter vanlig uer syv måneder i året. Bedre forvaltning er nødvendig hvis vi skal lykkes med å sikre denne arten og få tilbake en normal rekruttering, sier Kjell Nedreaas i Havforskningsinstituttet til nettstedet.

Fisket etter sårbar blålange økte også i fjor. Det samme gjelder nær truet hummer og håbrann, mens fangsten av ål, pigghå og ulike skater gikk noe ned.

Kraftig økning for fôrfisker

Da den nye rødlisten kom i fjor var en rekke fiskeslag som sto på listen i 2006 fjernet. Det gjelder forfisker som tobis, øyepål og brisling, men også kveite og lange er ute av listen. Fisket etter disse artene fikk et kraftig oppsving i fjor. Det gjelder særlig tobis og øyepål, som i stor grad brukes i produksjonen av laksefôr.