Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Fiskeridirektoratet har fastsatt kvotenivå basert på rådgivning fra sjø- og landsiden i fiskerinæringen. Fisket innenfor ordningen starter 1. mai 2018.

Deltakelse

Fartøy i åpen og lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N kan delta i distriktskvoteordningen.

825 fartøy er påmeldt innen fristen 15. april og kan delta i ordningen i 2018. Dersom fartøyet ikke har levert fangst på distriktskvoten innen 1. oktober 2018, mister fartøyet retten til å delta i ordningen ut året.

Maksimalkvote

Det er avsatt 3000 tonn torsk til distriktskvoteordningen i 2018. Maksimalkvoten på 10 tonn innebærer at fisket er overregulert, og fisket på ordningen stoppes når avsetningen er oppfisket.

Kvoten kan tidligst fiskes 1. mai 2018 og kommer i tillegg til fartøyets øvrige kvoter av torsk. Fisk landet på distriktskvoteordningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for andre bonusordninger i fisket etter torsk.

Det er et vilkår at kvotetype «distriktskvote» angis på landings- og sluttseddel ved fiske innenfor distriktskvoteordningen. Fangst på andre arter, for eksempel sei og hyse, føres på fartøyets ordinære kvoter på egne landings- og sluttsedler med kvotetype «vanlig kvote».

Krav til landing

For å kunne fiske innenfor distriktskvoteordningen, må fangsten landes i Gamvik kommune eller Lebesby kommune. Fiskeforedlingsbedriften der fangsten landes, må ha godkjenning etter Mattilsynets produksjonskoder PP, PP-ST, PP-SA, PP-KL og/eller FFPP-P.

Bearbeidelsesplikt

Fiskeforedlingsbedrift som har kjøpt fangst under distriktskvoteordningen skal alltid foreta bearbeiding av 100 prosent av torskefangstene før videresalg.

Samfiske

Fartøyene i lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde kan samfiske ved fiske innenfor distriktskvoteordningen, så lenge vilkårene for samfiske ellers er oppfylt. Det fartøyet som skal kvotebelastes må være påmeldt distriktskvoten.