Fiskeridirektoratet går derfor ut med en påminnelse om at alle yrkesfiskere som fisker med båter over 15 meter og som får bifangst av sjøpattedyr – plikter å rapportere dette til Fiskeridirektoratet.

- Konsekvensene av å ikke rapportere kan etterhvert bli store for norsk fiskeeksport, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Fra 1. januar 2022 vil nemlig USA kreve at land som eksporterer sjømat til USA tilfredsstiller en rekke nye krav, blant annet oversikt over alle type fiskerier, at landene har et tilfredsstillende regelverk, forvaltning og kontroll og at bifangst av sjøpattedyr blir rapportert. Rapporteringen fra hvert enkelt land skal gjøres gjennom en egen database. Databasen er allerede lansert og det vil kreve en betydelig norsk innsats for å imøtekomme alle kravene som blir stilt.

Underveisrapportering til USA

Allerede innen 31. juli i år må alle eksporterende land, inkludert Norge, gi en såkalt underveisrapportering til amerikanske myndigheter om hva som er gjort og hva som er tenkt gjennomført for å kunne tilfredsstille kravene.

Basert på underveisrapportene vil eksportland enten få tillatelse til å fortsette eksporten fra ulike typer fiskerier til USA eller de kan risikere å bli utestengt fra det amerikanske markedet.

Rapportering er nesten fraværende

I Norge vil for eksempel mangelfull rapportering av bifangst av sjøpattedyr som sel og hval kunne få alvorlige følger.

- Den største bifangsten er uønsket fangst av niser og Havforskningsinstituttet beregner at om lag 3500 niser blir tatt i garn hvert år. I tillegg regner vi med at en del sel blir tatt i garn. I dag er rapportering av bifangst av sjøpattedyr nesten fraværende og det kan i verste fall føre til at norsk fisk, inkludert laks, blir utestengt fra det amerikanske markedet. Derfor er det viktig at alle som fisker og som får uønsket bifangst av sjøpattedyr rapporterer dette, sier seniorrådgiver Hild Ynnesdal i Fiskeridirektoratet.

Den amerikanske loven om beskyttelse av sjøpattedyr (The Marine Mammals Protection Act) vil også bli lagt til grunn for eksport av sjømat til USA etter 1. januar 2022. Det betyr at alle land blant annet må kunne beskrive hvilke avbøtende tiltak som vil bli innført for å redusere bifangst av sjøpattedyr, i tillegg til rapportering av bifangst. Problemstillinger ved avliving av sel som gjør skade på oppdrettsanlegg vil bli sendt på høring. De amerikanske myndighetene krever i tillegg at alle oppdrettsanlegg med kontaktpersoner skal legges inn i databasen.

Lanserer skjema

Yrkesfiskere kan rapportere bifangst av sjøpattedyr via fangstrapporteringen som fiskeflåten over 15 meter alt gjør i dag. Fram mot 2022 er det forslått at det trinnvis innføres fangstrapportering for alle kommersielle fiskefartøyer i Norge. Da vil rapporteringsplikten omfatte alle kommersielle fiskefartøyer i Norge. For å få en så god oversikt som mulig er det viktig at også fritidsfiskere rapporterer bifangst. Disse vil få tilbud om en enkel måte å rapportere bifangst av sjøpattedyr.

- Vi er i ferd med å utvikle et elektronisk skjema som fritidsfiskere kan rapportere på. Skjemaet vil være tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider. I tillegg ønsker vi å implementere bifangstrapportering i appen «Fritidsfiske», som mange fritidsfiskere kjenner og bruker, sier Ynnesdal.