Kravet har grunnlag i at den seismiske aktiviteten berører gyting og gytevandring utenfor de to fylkene.

Det vises til informasjon blant annet på Oljedirektoratets nettsider vedrørende gjennomføring av seismikkskyting utenfor kysten av Troms og Vest-Finnmark. Dette i en periode med pågående gyting av både lodde og torsk, som påpekt av Havforskningsinstituttet.

- Ifølge Havforskningsinstituttet vil lydenergien fra seismikk kunne påvirke fisk over en avstand på 20-30 km fra seismikkfartøyet, og dermed ha betydning for gyting og gytevandring også i tilstøtende områder til seismikkfelt.

Norges Kystfiskarlag forventer at Havforskningsinstituttets vurderinger som faginstans på marine ressurser blir tatt på alvor også i spørsmål som omhandler seismikk og petroleumsvirksomhet.

- Vi krever på denne bakgrunn at tillatelser til gjennomføring av seismiske undersøkelser i områder og perioder som berører gyting og gytevandring trekkes tilbake. Det kreves på denne bakgrunn umiddelbar stans av de omtalte seismiske undersøkelsene utenfor kysten av Troms og Vest-Finnmark, heter det i et brev som har gått til Olje- og Energidepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

Det vises i den forbindelse til landsmøtevedtak i Norges Kystfiskarlag av 4. mai 2012:

Seismikkvirksomhet må forbys i områder med fiskeriaktivitet, og må forbys i gyteområder og i områder med larver og yngel.

- At Oljedirektoratet har åpnet for å tillate denne virksomheten i en slik sårbar periode, viser nok en gang viktigheten av at administrasjonen av tildeling av tillatelser til virksomhet i fiskeriområdene flyttes fra Oljedirektoratet til Fiskeridirektoratet slik at den totale forvaltning av havmiljøet blir ført etter føre-var-prinsippet, mener laget.