Aker Seafoods har engasjert advokatfirmaet til å gå igjennom regjeringens forslag til nye regler for torsketrålkvotene. Dommen er at de både bryter eiendomsretten og i verste fall bryter med menneskerettighetene, skriver E24.

Sterk kritikk

I det 38 sider lange brevet utarbeidet av Wiksborg, Rein og CO. får departementets forslag til ny forskrift i tillegg til næringspolitisk kritikk også juridisk kritikk fra aller bauger og kanter, framgår det av artikkelen.

Advokat Ketil E. Bøe som har utferdiget brevet, hevder regjeringens forslag «strider mot formålet med deltakerloven» og at innstrammingen av leveringsplikten «ikke forenlige med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen».

Videre mener han ifølge E24 at EU ikke vil sitte stille å se på men at det er «overveiende sannsynlig at EFTAs overvåkingsorgan vil reise traktatbruddssak mot Norge (...) og at Norge eventuelt vil bli dømt i EFTA-domstolen for traktatbrudd.»

I tillegg framholder Bøe at det kan diskuteres om forslagene er i strid med Norges forpliktelse i Havrettskonvensjonen om å sørge for optimal utnyttelse av havressursene.

- Menneskerett

Bøe som er partner i advokatfirmaet mener ifølge artikkelen at forslaget fra fiskeriministeren samtidig er problematisk i forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Wikborg Rein mener nemlig forslaget fra Fiskeridepartemenet både bryter EMKs vern av eiendomsrett og forbudet mot diskriminering.

«Innføring av en kjøpsplikt ved sammenfall mellom eierskap til fartøy og landanlegg vil kun ramme to aktører; Aker Seafoods og Nergård. Det kan dermed stilles spørsmål ved om det er i overensstemmelse med EMKs forbud mot diskriminering at endringsforslagene til de grader rammer kun to aktører,» skriver Wikborg.