– Med ny rekrutteringskvoteordning styrkes åpen gruppes rolle som en sentral rekrutteringsarena, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

I årets reguleringsopplegg for torskefisket har fiskere under 30 år i åpen gruppe fått et "ungdomstillegg" på fire tonn. For 2022 innføres det i tillegg en rekrutteringsordning, der seks unge fiskere i åpen gruppe gis en kvotebonus som gir et kvotegrunnlag på 80 prosent av kvoten i lukket gruppe i en periode på fem år. Rekrutteringskvotene kan tildeles fiskere i åpen gruppe innenfor flere fiskerier; i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell, NVG-sild og nordsjøsild.

Øker alderstaket for kvinner

Det er også gjort grep for å bidra til økt andel kvinner i fiskeriene. Tre kvoter skal tildeles kvinner og tre kvoter tildeles menn. I tillegg er aldersgrensen for kvinner som kan søke 40 år, mot 30 år for menn.

– Vi håper at tida fremover vil vise at flere kvinner velger å være fisker i Norge slik at vi oppnår en bedre kjønnsbalanse i fiskeryrket. For å drive fiskeriene videre trenger vi både kvinner og menn, sier Skjæran

- Gode ordninger

Skjæran mener det nå legges godt til rette for rekruttering til fiskeryrket.

– Med ungdomsfiskeordning, undervisnings- og lærlingekvoter sammen med ungdomstillegg og rekrutteringskvoter, har vi nå et godt nettverk av ordninger som tilrettelegger for at unge skal kunne komme inn i fiskeriene. Men, vi vil gjennomgå disse for om mulig å finne mer treffsikre tiltak, sier Skjæran.

Alle betaler

Etableringen av den nye rekrutteringskvoten er en oppfølging av Stortingets vedtak i forbindelse med kvotemeldingen i 2020, i tillegg til at det er gjennomført en høring av ordningen høsten 2021.

Fisken til rekrutteringskvotene hentes fra «toppen», det vil si av totalkvotene for de enkelte artene før fordelingen på de ulike fartøygruppene. Dermed er dette fisk som fellesskapet "betaler" for.

Kravene

Fiskeridirektoratet vil lyse ut ordningen på nyåret med en søknadsfrist 24. januar 2022 og deretter gjennomføre tildelingen. Det tas sikte på at ordningen kan iverksettes rundt 1. mars 2022. På den måten ønsker vi å legge til rette for at mottakerne kan utnytte torskefisket i 2022.

For å nå de best kvalifiserte vil det stilles krav om at søkeren:

• står på blad B i fiskarmanntallet

• har drevet aktivt fiske med eget fartøy i minst to av de siste tre årene, og med en fangstinntekt på minimum kr. 250 000 i minst ett av de tre siste år (2019-2021).

• ikke har hatt deltakeradgang i lukkede fiskeri tidligere, og

• må kunne dokumentere gjennomført gyldig sikkerhetskurs.

– Det skal lønne seg å jobbe målrettet for å komme inn i ordningen. Vi har derfor valgt å legge stramme kriterier til grunn for utvelgelsen, sier Skjæran.

Rekrutteringskvotene som tildeles neste år vil ha fem års varighet. De som tildeles slik kvote får med det et midlertidig større driftsgrunnlag, og dermed mulighet for større fangstinntekt i åpen gruppe. Det kan på sikt gjøre det lettere å investere i deltakeradgang i lukkede grupper.

Fakta om ny rekrutteringskvoteordning:

Fiskeridirektoratet kan i 2022 tildele inntil seks rekrutteringskvoter til fiskere i åpen gruppe

Det tildeles tre rekrutteringskvoter til menn og tre til kvinner. Disse gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei, makrell, nordsjøsild og norsk vårgytende sild.

Rekrutteringskvoten har en varighet på fem år og størrelsen på kvoten fastsettes slik at den samlet utgjør 80 prosent av fartøykvoten til et fartøy i lukket gruppe ved starten av året, og tildeles for alle arter nevnt over hvis vilkårene for å delta i det aktuelle fisket er oppfylt.

Referansefartøy i lukket gruppe er som følger:

• Torsk, hyse og sei nord for 62° N: Fartøy med hjemmelslengde 10-10,9 meter

• Makrell: Fartøy med makrellnottillatelse med hjemmelslengde 10-12,99 meter

• Sild i Nordsjøen og Skagerak: Fartøy med hjemmelslengde 10-10,99 meter

• NVG-sild: Fartøy med hjemmelslengde 10-10,99 meter

For å tildeles rekrutteringskvote må søker oppfylle vilkår for å delta i åpen gruppe. I tillegg må søker:

• Være født i 1992 eller senere. Kvinnelige fiskere må være født i 1982 eller senere

• Være oppført på blad B i fiskermanntallet

• Ha drevet aktivt fiske med et fartøy vedkommende direkte eller indirekte har majoritetseierskap til (mer enn 50 prosent) i minst to år i løpet av årene 2019, 2020 og 2021. Fangstverdi fra fisket må overstige kr 250 000 minst ett av årene.

• Være majoritetseier i et merkeregistrert fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvote i.

• Ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av fiskeriene som rekrutteringskvoten gjelder for.

• Fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomgått sikkerhetskurs – herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60, samt eventuelle repetisjonskurs.

Søknad må være sendt senest 24. januar 2022, på eget skjema som blir tilgjengelig på Fiskeridirektoratet nettsider.

Dersom antall søkere som oppfyller kriteriene overstiger antall rekrutteringskvoter som skal tildeles, vil utvelgelsen skje ved loddtrekning.

Rekrutteringskvoten kan ikke tildeles andre ved salg av fartøy, og heller ikke et annet fartøy som ikke har samme majoritetseier som fartøyet som ble tildelt kvoten. Fartøyeier kan imidlertid få tildelt kvoten på et annet fartøy som vedkommende er majoritetseier av.