Daniel A. Øien

Går Sametinget med på dette, vil alle bosatt i Finnmark og de samiske kommunene i Troms og Nordland få gratis rett til å fiske uten krav om kvoteeierskap, og om de forøvrig oppfyller lover og forskrifter. Dette melder avisen Sagat.

Avisen erfarer at det legges opp til at folk bosatt i hele Finnmark samt i samiske kommuner i Nordland og Troms, får rett til å fiske torsk, sei, hyse og andre fiskeslag med konvensjonelle redskaper dersom de eier merkeregistrerte fartøy under 11 meter og forøvrig oppfyller vilkårene for å stå i fiskermanntallet. Departementet har signalisert at Sametingets krav basert på historiske rettigheter er uspiselig. På bakgrunn av Riksadvokatens vurderinger har departementet konkludert med at samene ikke har noen historiske rettigheter, tross historisk dokumentasjon for det motsatte.

Fiskeridepartementet vil ikke anerkjenne samenes historiske rettigheter til fiske utenfor Finnmark. Dette til tross for Kystfiskeutvalgets konklusjon om at ut fra historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter, så eksisterer denne fiskeretten. Fiskeridepartementets standpunkt står i kontrast til det faktum at Norge i sin tid vant en sak mot Storbritannia ved Folkerettsdomstolen i Haag der nettopp Norges bruk av lokale fiskeres historiske rettigheter ble brukt som avgjørende bevis. Regjeringen mener i stedet at rettighetene framstår gjennom de lover Stortinget vedtar.