Det var en meget fornøyd sjømatdirektør som kommenterte meldinga overfor Kyst og Fjord, få minutter etter at den var lagt fram:

- Vi er fornøyd, både med innholdet og med det at meldinga faktisk har kommet. Vi har hatt mange utvalg, som har behandlet disse temaene. Det har spredt usikkerhet. Nå kan vi forvente en større forutsigbarhet for både flåte og industri, sier han.

- Dette er en reform, ikke en revolusjon. Den politiske enigheten er stor og jeg tror ikke noen klarer å få til en polarisert debatt på grunnlag av denne meldinga.

Mer helårlig

Ystmark mener det nye kvotesystemet legger bedre til rette for ressursutnyttelse og helårige arbeidsplasser, og mener meldinga inneholder både en helhetlig og nødvendig reform av kvotesystemet. - Med nye rammebetingelser på plass vil det være opp til næringa og myndighetene å utnytte mulighetene til å skape større verdier, helårige arbeidsplasser og sikre en bedre ressursutnyttelse av råstoffet, sier han.

I meldingen til Stortinget foreslås det flere nye mekanismer som skal bidra til større fleksibilitet, bred legitimitet og et kvotesystem som legger til rette for økt verdiskaping. Sjømat Norge mener usikre rammevilkår har preget fiskerinæringen i flere år. Nå trenger næringa ro og forutsigbare rammebetingelser gjennom varige løsninger, poengterer organisasjonen.

– Det burde være selvsagt at kvotesystemet i fiskeriene skal sikre verdiskaping, men vi har de siste årene sett nødvendigheten av å reformere systemet. Sjømat Norge er svært opptatt av å øke verdiskapingen gjennom lønnsomforedling av fisk i Norge, og i den forbindelse er kvotesystemet en viktig rammebetingelse. Det handler om å ha en differensiert fiskeflåte som kan levere fangst av god kvalitet gjennom hele året, som utnytter tilgjengelige ressurser på en bærekraftig måte og som har mulighet til å spesialisere driften, sier Ystmark.

- Debatten har i stor grad handlet om 11-metringer. For oss har det vært viktigere å snakke om 21-metringene, som har vært en stabil råstoffleverandør til industrien. Det var viktig at denne grensa ikke ble opphevet.

Vil utjevne

Helårige arbeidsplasser er en viktig forutsetning for at fiskeindustrien i Norge skal være attraktiv og konkurransedyktig. Ustabil råstofftilgang gjør det krevende å drive lønnsom produksjon hele året.

– Sesongvariasjon er en naturlig del av det å høste fra havet, men vi ser samtidig at det er fullt mulig å utjevne den samlede råstofftilgangen gjennom året, sier Ystmark.

Ystmark påpeker at gjennom meldingen har regjerningen lagt et godt grunnlag for å legge til rette for fiskeindustriens behov.

– Samtidig forventer vi at regjeringen vil følge opp ambisjonene når det nye kvotesystemet skal settes i drift, sier Ystmark.

Del av samfunnskontrakten

I meldingen legges det opp til å beholde Finnmarksmodellen. Forslaget om å regulere basert på faktisk lengde, og at lengdegrensen på 21 meter videreføres er viktig for å sikre en differensiert kystfiskeflåte også i årene framover. Fiskeindustrien er avhengig av mangfold i fiskeflåten og lokal tilhørighet, skriver Sjømat Norge i en pressemelding.

– Finnmarksmodellen er en del av samfunnskontrakten mellom kystsamfunn, fiskeflåte og fiskeindustrien. Dette er viktig for fiskeindustrien langs kysten, og vi har med glede merket oss at regjeringen anerkjenner den store betydningen fiskeindustrien har både for fiskeflåten og kystsamfunnene.

Ystmark merker seg at regjeringen avviser forslaget om en særskatt på en viktig distriktsnæring.

– Sjømatnæringen har stort vekstpotensial, men da er ikke løsningen å øke skattetrykket. Vi må utnytte mulighetene som ligger i havet på en bærekraftig måte. Restråstoff og nye råvarekilder vil bli stadig viktigere for sjømatnæringa i Norge, og det er derfor gledelig at regjeringen også har lagt fram en strategi for bruk av restråstoffet fra fiskeriene, sier Ystmark.