Beredskapsdirektør Johan Marius Ly sier i en pressemelding at det ikke medfører riktighet at man snakker om et beredskapssenter.

Han sier i pressemelding at det hele dreier seg om å utvide det eksisterende testanlegget i Horten til også å omfatte arktiske områder.

- Oljevernberedskap i arktiske farvann rundt Svalbard og Jan Mayen er spesielt utfordrende på grunn av sårbart miljø, is på sjø og strender, lange avstander med mer. Dette gjør at mange av de metodene som benyttes på fastlandet er mindre egnet i Arktis. Derfor jobber Kystverket, sammen med nasjonale og internasjonale aktører, for å tette kunnskapshull knyttet til oljevernberedskapen. Det er begrensede metoder som per i dag er egnet til å håndtere større oljeutslipp i Arktis, spesielt i helt eller delvis islagte farvann. Ny kunnskap vil gi bedre grunnlag for å iverksette de rette tiltakene, skaffe det rette utstyret og trene mannskaper i riktige metoder, framholder Ly..

Han påpeker at i I Meld. St. 35 (2015-2016) - På rett kurs, har regjeringen beskrevet Kystverkets senter for testing av oljevernutstyr på følgende måte:

«Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i Horten er blitt betydelig oppgradert de siste årene. Oppgraderingen innebærer at oljevernutstyr nå kan testes under sterkere strømforhold enn det som tidligere var mulig. For å legge til rette for videreutvikling av oljevernutstyr med tanke på håndtering av utslipp i kaldt klima og isfylte farvann, er det ønskelig å kunne teste utstyret i sjø- og lufttemperaturer under null grader celsius. Med dagens utrustning av Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr er det imidlertid ikke mulig å gjennomføre tester i temperaturer under fire grader celsius.»

Dette er fulgt opp gjennom tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet til Kystverket for 2017, der vi er gitt følgende oppdrag:

«Kystverket skal prioritere forskning og utvikling innen håndtering av akutt forurensning og utstyr i islagte farvann. Kystverket skal bygge opp kapasitet til å simulere forurensning i islagte farvann ved nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr.»

- I 2017 har vi derfor gjennomført en utredning av muligheten for å utvide vår eksisterende testhall i Horten til også å omfatte testkapasitet for utstyr under arktiske forhold, sier Ly.

Nyhetsoppslagene baserer seg på hvordan dette er beskrevet i Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 som i disse dager er ute på høring. Her er dette beskrevet slik:

«Kystverkets innendørs testsenter må videreutvikles og ha moderne fasiliteter som bidrar til nyskaping og kvalitetssikring. Utendørs må det være tilgang på egnet område hvor utstyr kan utprøves og verifiseres, ved alle værforhold og årstider. Det planlegges bygging av en ny hall i tilknytning til eksisterende testanlegg. Ny hall skal bestå av et mindre basseng blant annet med strand, der arktisk klima kan simuleres».

- Dette har altså ingen ting med et Beredskapssenter i Arktisk å gjøre, men er en utvidelse av testkapasiteten i vår eksisterende testhall for oljevernutstyr, poengterer beredskapsdirektøren.

Sammen med Miljø- og oljevernsenter i Lofoten/ Vesterålen som er under etablering, feltforsøk og øvingsaktiviteter for oljevern i kaldt klima, i regi av Norges brannskole vil denne utvidelsen bidra til å styrke norsk arktisk oljevernberedskap.

Lokal oljevernkompetanse, tilstedeværelse og kapasitet blant annet fra fiskeflåten gjennom beredskapsavtaler med oljeindustrien (NOFO) og Kystverket, fra kommunale etater og private virksomheter langs hele norskekysten vil alltid være styrken i beredskapen.