Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag ber Fiskeridirektoratet om å justere reguleringen av fisket etter torsk nord for 62° N for kystgruppen. Fiskarlaget mener det må være minst mulig begrensning på fartøynivå, og det vises til at avsetningen til bifangst har vært alt for høy i 2012, i likhet med 2011, melder de på sin egen nettside.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet sak i møte 1. november og gjorde slikt vedtak:

Direktefiske eller slutt

- Det vises til forespørsel fra Fiskeridirektoratet av 30. oktober 2012 om synspunkter på justeringer i reguleringen av fisket etter torsk nord for 62° N for kystgruppen.

Foreliggende landingstall fra Fiskeridirektoratet viser at det pr. uke 42 gjenstår om lag 8.000 tonn torsk av bifangstavsetningen på 15.589 tonn i lukket gruppe for fartøy under21 meter.

I reguleringen for 2012 er det lagt inn en overregulering for fartøy under11 meterpå 35 prosent (17,5 prosent), mens for fartøy med hjemmelslengde mellom 11-21 meterer overreguleringen fastsatt til 5 prosent (10 prosent).

Kvotene for fartøy mellom11 meterog20.9 metervarierer fra 56.5 tonn til 172.1 tonn.

Gjennom bifangstordningen har det fram til nå blitt landet i snitt ca. 300 tonn i uken. Utfordringen nå er at det er områder hvor det er små muligheter for å fiske andre arter, slik at det i realiteten enten er et direktefiske etter torsk som vil kunne være aktuelt, eller så må de avslutte fisket etter torsk.

Klarer ikke kvantumet

Fiskarlaget antar at det gjenstår ca. 8 uker effektiv driftstid for de fleste fartøyene i denne gruppen. Det må derfor fiskes opp mot 1 000 tonn torsk pr. uke, for at bifangstavsetningen skal bli tatt. Dersom flåten skal settes i stand til å fiske opp et slikt kvantum kreves det minst mulig begrensning på fartøynivå, men det viser også at avsetningen til bifangst har vært alt for høy i 2012, i likhet med 2011.

I 2011 ble fisket for fartøy under11 metersluppet fritt fra og med 31. oktober, mens fartøy under21 meterfikk fiske fritt fra og med 14. november 2011.

Norges Fiskarlag viser til at det kan iverksettes flere justeringer for å øke fisketakten, hvor den ene er å øke overreguleringen i gruppen under21 meter. En annen løsning kan være å åpne opp for et fritt fiske for fartøy med hjemmelslengde under21 meteri lukket gruppe, og stoppe fisket når avsetningen er tatt.

Fritt fiske for de minste

Norges Fiskarlag vil imidlertid tilrå at det i første omgang åpnes for et fritt fiske etter torsk for fartøy med hjemmelslengde under11 meter, og at det samtidig gis en kvoteøkning på 30 prosent på gjeldende maksimalkvoter for fartøy mellom 11-21 meterhjemmelslengde. Videre må tillat innblanding av torsk ved fiske etter andre fiskeslag beholdes (inntil 50 prosent), og avregningsperioden må settes til ukebasis, slik at fartøy kan ha en høyere andel torsk i de enkelte fangster og pr. dag.

Norges Fiskarlag viser til at det er en del kvoteavsetninger som er trukket fra den norske totalkvoten før fordeling, og som ennå ikke er fullt utnyttet. På prinsipielt grunnlag krever derfor Fiskarlaget at ubenyttet kvantum i andre ordninger snarest fordeles etter omforente fordelingsnøkler til de reguleringsgrupper som deltar i fiske etter torsk nord for 62°N, heter det i vedtaket.