- Bløtkoraller, svamp og andre sårbare arter på havbunnen er viktige for livet i havet. Samtidig kan de skades av fiskeriaktivitet. Nå får vi på plass nye regler som skal sørge for bedre beskyttelse av disse artene, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik i en pressemelding.

Fiskeriministeren mener bunnlevende arter må ha bedre vern.

Stenger for bunnfiske

Det ble alleredei 2011 innført begrensninger i bruk av slike redskap i sårbare områder, men reglene har i senere tid vist seg ikke å være tilfredsstillende i deler av Barentshavet, blant annet fordi det er andre arter her enn lengre sør.

God dialog

Reglene er basert på en grundig gjennomgang av bunnforhold, fiskeriaktivitet og fangst- og forskningsdata. Myndighetene har også hatt møter med næringen for å få frem mest mulig informasjon.

- Jeg vil særlig fremheve den gode dialogen med næringen i dette arbeidet. Dette har vært avgjørende for å få på plass et balansert regelverk, som ivaretar hensynet til vern og til næringens økonomiske interesser, sier fiskeriministeren.

Reglene innføres fra 1. juli.

Kartløsning for den nye inndelingen av områder ligger på Fiskeridirektoratets hjemmeside.