Det betyr at de ønsker at både Laksefjorden og Porsangerfjorden skal innlemmes i området der det er fri fangst etter kongekrabben, framgår det i en uttalelse fra konferansen i Hammerfest.

Enighet

I en oppsummering fra møtet framholder de at det viste seg å være stor enighet blant både fiskere, kjøpere og myndighetene om vesentlige forhold vedrørende fremtidig forvaltning av kongekrabben.

- Det er spesielt gledelig å registrere at alle næringsorganisasjonene har en felles forståelse for viktigheten av å flytte grensen mellom kvoteregulert område og desimeringsområde østover til Nordkyn. Også forvaltningen synes å være villig til å vurdere et slikt tiltak.

Dette mente konferansedeltakerne vil være viktig for å få en bedre kontroll og mer effektiv innsats i arbeidet med å hindre spredningen av kongekrabben vest- og sørover langs kysten.

Forskning

I uttalelsen viser de til at forskningen viser at kongekrabben har stor negativ innvirkning på bunnfaunaen på fjordene i Finnmark.

- Intensivert forskning og større uttak av kongekrabbe gjennom fiske, både i kvoteregulert område og i desimeringsområdet, er derfor nødvendig i tiden som kommer, ble det fastslått under krabbekonferansen.