Både næring og kystkommuner ønsker at alle pengene skal gå til kommuner og fylker som er vertskap og legger til rette for havbruk.

Det er organisasjonene Sjømat Norge og Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) som har levert en felles høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet i saken. Departementet etablerer en fast ordning for å fordele vederlaget som skal betales for ny kapasitet som tildeles havbruksselskapene. Pengene skal slik øke inntektsgrunnlaget for kystkommuner med havbruksvirksomhet.

Vil gi alt lokalt

I forslaget som nå er ute på høring fra myndighetene heter det at 80 prosent av pengene som selskapene betaler inn for å få øke produksjonskapasiteten skal gå til lokalsamfunnene, og 20 prosent til staten. Men organisasjonene mener i utgangspunktet at alle inntektene som havbruksbedriftene betaler inn skal gå til lokalsamfunnene, og at dette ville gitt den mest rettferdige fordeling av fremtidige inntekter fra innbetalte vederlag.

- Havbruksnæringens aller viktigste bidrag er de mange arbeidsplassene og verdiskapingen som bedriftene direkte og indirekte skaper, men det vil være svært positivt at bedriftene på denne måten også kan bidra direkte til kommuneøkonomien på de stedene de driver sin virksomhet, sier Jon Arne Grøttum som er havbruksdirektør i Sjømat Norge.

- Attraktive kommuner

Ole Haugen som er styreleder i NFKK understreker at midlene som vil komme inn fra Havbruksfondet vil sette kommunene bedre i stand til å utvikle attraktive kommuner for sjømatnæringen.

- Slik kan kommunene langs kysten evne å bidra positivt ved å legge til rette for bærekraftig vekst og utvikling i en av Norges viktigste næringer, sier Haugen. Han sier også han er glad for at en tålmodig kamp gjennom åtte år nå endelig gir kommunene en rimelig andel av verdiskapingen, gjennom den oppnådde tverrpolitiske tilslutningen på Stortinget og i havbruksnæringen.

Organisasjonene er opptatt av den store betydningen norsk havbruk har i dag både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I høringsuttalelsen heter det at det er viktig å sikre at kystsamfunn forblir attraktive bo- og arbeidsplasser, noe som er en forutsetning for en videreutvikling av havbruksnæringen. Organisasjonene Sjømat Norge og NFKK representerer majoriteten av selskaper som driver havbruksvirksomhet og av kommuner som har havbruksaktivitet.