FUR er sammensatt av representanter fra fiskerinæringen og forskningen. Utvalget møttes 27 oktober, og organisasjonen Fiskebåt skriver på sine nettsider at utvalget blant annet mener en bør se nærmere hysedata fra det utvidete kysttoktet med tanke på å styrke bestandsvurderingene av hyse. Grupperingen er likevel skeptisk at dette skal gå på bekostning av dagens innsats på gytetorsk. Problemstillingen ble diskutert på møtet i utvalget sist uke.

Mer kunnskap om lysing

Av andre saker som var oppe var blant annet at FUR ønsker mer kunnskap om lysing i Nordsjøen og langs kysten. Utvalget etterlyser at geografisk fordeling av lysing, mageinnhold og genetisk struktur kartlegges gjennom bruk av eksisterende tokt og fangstdata, samt eventuelle dedikerte tokt.

FUR ønsker videre å styrke innsatsen på reke på økosystemtoktet i Barentshavet, for å etablere et bedre grunnlag for en mulig fremtidig kvoterådgivning. I møtet ble det også etterlyst planer for økosystemkartlegging ved Jan Mayen, fremgår det av referatet ifølge Fiskebat.no.

Droppar mai-toktet

Russerne orienterte om at de ikke blir med på maitoktet på NVG sild neste år. FUR ber derfor om at Havforskningsinstituttet ser på muligheten for å dekke inn dette med et innleid norsk fartøy.

Du kan lese hele referatet fra møtet her.