Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene.

- For å sikre forutsigbarhet viderefører vi i all hovedsak reglene fra i fjor. Den viktigste endringen er at vi gjør det enklere for mannlige fartøyeiere å ta ut fødselspermisjon, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Dette kommer som en oppfølging av endringene fra august i år, da regjeringen gjorde det lettere for kvinner å kombinere graviditet og amming med fiskeryrket.

Det har vært et omfattende overfiske av torsk i åpen gruppe. I åpen gruppe er det ingen begrensninger på hvor mange båter som deltar, i motsetning til i lukket gruppe.

- For å begrense deltakelsen i åpen gruppe vil vi derfor stille strengere krav til eierskap. Dette kan bidra til reduksjon i overfisket av torsk, sier fiskeriministeren.

Det vil ikke bli innført krav om å bruke automatisk identifikasjonssystem (AIS) i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei i nord. Fiskeridirektoratet og flere høringsinstanser har ønsket dette.

- Et slikt krav ville ha medført ekstra utgifter for mange sjarkeiere. Vi bør ikke innføre det uten en grundigere vurdering av om behovet kan rettferdiggjøre slike økte kostnader, sier Nesvik.

De sentrale endringene som er vedtatt i deltakerforskriften for 2019 er som følger:

  • Det åpnes for å gjøre unntak fra leieskipperforbudet i åpen gruppe i flere tilfeller enn i dag: for vernepliktige, fedre i fødselspermisjon og foreldre med syke barn.

  • Det gjøres et generelt unntak fra leieskipperforbudet i blåkveitefisket på grunn av driftsmønsteret i dette fiskeriet.

  • Det innføres et generelt forbud mot å delta i åpen gruppe med fartøy som ikke har en enkeltperson som majoritetseier, og med fartøy hvor majoritetseier har minoritetsandel i annet fartøy som deltar i lukket gruppe i samme fiskeri.