Tildelingen er en del av fylkesrådets årlige prioriterte satsing på kommunal infrastruktur.

- Gjennom denne ordningen forsøker fylkesrådet å tilrettelegge for at næringslivet i fylket, til tross for store avstander til sine markeder og lite risikovillig kapital, konkurrer på mer like vilkår med bedrifter andre steder i landet eller Europa. Slike infrastrukturprosjekt vil være med på utløse bedrifters verdiskapingspotensial, tilrettelegge for nye bedriftsetableringer og bedrer bedrifters tilgang til sine respektive markeder, sier fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

De tre prosjektene som mottar støtte er:

· "Utvidelse av industrikai på Vannavalen industriområde i Karlsøy kommune" ved Karlsøy kommune med 7,5 mill. kr.

· "Kaianlegg Botnhamn" ved Lenvik kommune med 2,9 mill. kr.

· "Kai og sjøretta næringsareal Furuflaten sør- Vollneset industriområde" ved Lyngen kommune med 6,8. mill. kr.

- Den kommunale infrastrukturen som støttes skal lages i tilknytning til etablert næringsliv med vekstpotensial, og som er strategisk viktig for den enkelte kommune og for fylket. Sjøveien er en naturlig og viktig transportåre i fylket, og det at næringslivet, kommuner og fylkeskommunen samarbeider om å lage gode infrastrukturprosjekt som forenkler transport av varer og fremmer utvikling av næringslivet er svært viktig, sier fylkesråd Ørnebakk i pressemeldingen.

Fylkesråden tilføyer at Kommunal- og moderniseringsdepartementets sterke reduksjon av virkemidlene gjør det uvisst hvorvidt det blir mulig å lyse ut en ramme for kommunale grunnlagsinvesteringer for 2017.