Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan også i 2016 samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Nærings- og fiskeridepartementet har imidlertid innført en begrensning i samfisket for samfiskelag der det ene fartøyet har største lengde under 11 meter og det andre fartøyet har største lengde over 11 meter.

Denne begrensningen medfører en reduksjon i kvoten til det minste fartøyet dersom dette fartøyet er det passive fartøyet i samfiskelaget. Reduksjonen i kvoten vedvarer også etter at samfisket er avsluttet, skriver direktoratet i en melding på sine hjemmesider.

Hva innebærer samfiskeordningen?

Samfiskeordningen innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet fartøy. Det andre fartøyet vil ikke ha adgang til å drive fiske så lenge samfisket pågår.

Det er adgang til å veksle mellom samfiske og ordinært fiske, men melding må sendes Fiskeridirektoratet på telefaks eller e-post hver gang samfisket påbegynnes eller stoppes, fremgår det av direktoratets melding.

Det er også adgang til å veksle mellom hvilket fartøy som er aktivt og hvilket som er passivt i samfiskelaget, så lenge det meldes fra til Fiskeridirektoratet om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt.

Hvem kan delta?

Det er kun fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter som kan delta i samfiskeordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N. Fartøy med hjemmelslengde over 11 meter med strukturkvoter under 11 meter kan ikke delta i ordningen.

Reduksjon av overregulering i enkelte samfiskelag

For samfiskelag der det ene fartøyet har en største lengde under 11 meter og det andre fartøyet har en største lengde over 11 meter vil størrelsen på kvoten, i motsetning til tidligere år, påvirkes for de tilfeller der minste fartøyet er passivt og det største fartøyet er aktivt. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at overreguleringen for det minste fartøyet skal reduseres slik at det får en overregulering som om det er over 11 meter dersom det er det største fartøyet som er aktivt i fisket. Overreguleringen justeres ikke opp igjen når samfisket er avsluttet.

Fartøy med største lengde over 11 meter beholder sin overregulering dersom det ligger passivt og fartøyet med største lengde under 11 meter er aktivt.

Tabell 1 viser hvordan den nye regelen kan slå ut for de tilfeller der det minste fartøyet ligger passivt i samfiskelag med ett fartøy over og ett fartøy under 11 meter største lengde:

Tabell 1: Fartøy største lengde under 11 meter (kvantum i tonn)

Hjemmels-lengdeTorsk –maksimalkvote ordinær overreguleringTorsk – redusert overrguleringHyse – maksimalkvote ordinær overreguleringHyse – redusert overrguleringSei – maksimalkvote ordinær overreguleringSei – redusert overrgulering
Under 7 meter33,127,6104,955,5155,080,0
7-7,9 meter39,132,6122,765,0181,393,6
8-8,9 meter46,538,8146,177,3215,9111,4
9-9,9 meter56,947,4180,895,7267,1137,9
10-10,9 meter61,651,3192,9102,1285,1147,2

Ingen skjæringsdato

Tidligere har det ved samfiske med egne fartøy vært et krav at begge fartøy må ha vært i eie før en bestemt skjæringsdato. Det stilles ikke et slikt krav i 2016. Det gjelder heller ikke noen skjæringsdato for fartøy som deltar i samfiske med ulike eiere.

Aktivitetskrav

For å kunne delta i samfiskeordningen må eieren av fartøyet ha hatt anledning til å delta i fisket med et fartøy i 2014 eller 2015, og levert følgende minimumskvanta av torsk i ett av disse årene:

HjemmelslengdeMinimumsfangst for ett av årene 2014 eller 2015
Under 7 meter4 tonn
7 – 7,9 meter5 tonn
8 – 8,9 meter6 tonn
9 – 9,9 meter7 tonn
10 – 10,9 meter8 tonn

Aktivitetskravet retter seg mot eieren av fartøyet som skal delta i samfiskeordningen. Det er altså ikke kvalifiserende å eie et fartøy som fisket et tilstrekkelig kvantum torsk ved tidligere eier.

Dersom man vil drive samfiske med et fartøy som har vært passiv deltaker i et samfiskelag i 2014 eller 2015, skal fangst som er registrert på fartøyet gjennom samfiskeordningen telle med i vurderingen av om kravet til minimumsfangst er oppfylt.

Ved samfiske med egne fartøy må eier ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2014 eller 2015, og levert de ovenfor nevnte minimumskvanta med to fartøy i ett av årene.

Bakgrunnen for aktivitetskravet er et ønske om å unngå at samfiskeordningen brukes til å aktivere deltakeradganger der kvotene ellers ikke blir utnyttet, slik som var tilfelle med den tidligere driftsordningen.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet. Det må i så fall sendes søknad med begrunnelse for hvorfor man ønsker dispensasjon. Dispensasjonsadgangen skal avhjelpe tilfeller hvor det ikke er mulig, eller det vil virke urimelig å kreve levering av torsk i det omfang forskriften fastsetter.

Fartøyeier må stå om bord under samfisket

Fartøyeier må stå om bord mens fartøyet deltar i samfisket. Det foreligger med andre ord ingen adgang til å benytte seg av annen høvedsmann enn eier mens samfisket pågår. Dersom samfiske foregår mellom fartøy med to ulike eiere er det et vilkår at eierne av begge fartøyene står om bord i fartøyet som fisker, og begge må underskrive landings- /sluttseddel.

Fartøyet er bundet til samfiskelaget i 2016

Hvert fartøy kan kun delta i ett samfiskelag i 2016. Dersom et fartøy i samfiskelaget skiftes ut med et annet fartøy, kan eieren imidlertid fortsette med erstatningsfartøyet i samme samfiskelag.

Dersom eieren av et fartøy som deltar i et samfiskelag selger fartøyet sitt for videre drift (ikke utskiftning), vil eieren av det andre fartøyet i samfiskelaget verken kunne fortsette å samfiske med fartøyet som har fått ny eier, eller finne et nytt fartøy å samfiske med i 2016.

Med eier menes den som direkte eller indirekte gjennom foretak har hatt mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet registrert i merkeregisteret.

Dersom ingen fysisk person har mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet, ses det hen til en konstellasjon av fysiske personer som direkte, eller indirekte gjennom foretak, har mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet.

Gjennomføring av samfiske

Innenfor hvert fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvordan fangst av torsk, hyse og sei skal fordeles (kvotebelastes) mellom de to fartøyene, og fordelingen kan være forskjellig for hver landing.

Det skal fylles ut en landings-/sluttseddel for hvert av fartøyene i samfiskelaget, som angir hvor mye av fangsten med torsk, hyse og sei som skal registreres på det enkelte fartøy. Fangster av andre arter registreres på vanlig måte på det fartøyet som fisker.

Må sende påmelding

Det er ikke nødvendig å søke om å få delta i samfiskeordningen, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til.

Meldingen må inneholde opplysninger om hvilke fartøy som skal samarbeide om fiske (samfiskelaget), hvilket av dem som skal drive fiske (aktivt fartøy) og hvilket som ikke skal fiske (passivt fartøy), hvem som eier fartøyene, dato for når samfisket starter og når det skal opphøre.

Dersom det veksles mellom hvilket fartøy som er aktiv og hvilket som er passivt i samfiskelaget, må det meldes fra til Fiskeridirektoratet om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt. Fartøy som veksler mellom samfiske og ordinært fiske må sende melding til Fiskeridirektoratet hver gang samfisket påbegynnes eller stoppes.

Skjema sendes til:

fmc@fiskeridir.no