Prosjektet «Kvalitetsstabilisering av lett- og fullsaltet torsk: Uttesting av fosfat som prosesshjelpemiddel/tilsetningsstoff» er et samarbeid mellom Møreforsking Marin i Ålesund og Nofima Marin i Tromsø.

Reaksjoner

Bakgrunnen for prosjektet er flere medieoppslag om bruk av fosfat i fiskerinæringen. Det har skapt stor interesse for temaet både blant forbrukerne, myndighetene og hos næringsaktørene. Medieoppslag viser at forbrukerne er skeptiske til bruk av fosfat og at det er uklart hva som er lovlig praksis og hvordan bedriftene skal tolke regelverket.