Denne uka ble det klart at et samlet politisk landskap i Nordland vil ha en grundig gjennomgang av Aker Seafoods leveringsplikt til anleggene på Melbu og i Stamsund.

- Må sikre råstoff til industrien

Dermed vil denne juridiske avklaringen opplagt bli vedtatt i fylkestinget. Utgangspunktet er for nordlandspolitikerne at leveringsplikten ikke overholdes slik som landingene foregår. Det bes om at departementet sikrer landsiden det behovet de har for råstoff.

Dette er uttalelsen:

«Ved filetfabrikken hos Aker Seafoods Melbu, ble det tidligere i høst foretatt permitteringen av nesten hele arbeidsstokken, anslagsvis 90 personer. Dette på grunn av manglende tilgang på råstoff. Samtidig lå det, i følge ledelsen ved fabrikken, betydelige mengder frossen fisk på lager vegg i vegg med bedriften. Dette var fisk som skulle transporteres direkte til markedene i ubearbeidet form.

Dette eksempelet viser med all tydelighet at samspillet mellom flåte og industri ikke er tilstrekkelig avstemt. Filetanleggene er avhengig av fiskeleveranser fra trålerflåten for bearbeiding. Dette var ment å skulle sikres gjennom tildeling av egne fangsttillatelser gitt torsketrålere, som på sin side måtte forplikte seg til å levere fangsten til filetanleggene.

Ved forskriftsendring av januar 2007 ble leveringsplikten endret til en tilbudsplikt, hvor det nå heter at fartøy skal tilby fartøyets fangst i overensstemmelse med vilkår fastsatt i konsesjonen for fartøyet. Det stilles nå spørsmål om oppmykingen av leveringsplikten kan være årsak til de problemer som enkelte filetanlegg står stilt ovenfor med hensyn til manglende råstofftilgang

Utgangspunktet må være at dersom høsting av fellesskapets fiskeressurser skal forbeholdes noen få, så må det til gjengjeld kunne stilles krav i forhold til verdiskaping eller arbeidsplasser. Fra et samfunnsmessig ståsted vil det i alle fall være lite akseptabelt dersom lønnsomhet i ett ledd i verdikjeden skulle betinge ulønnsomhet i et annet. Fellesskapets ressurser må forvaltes på en måte som gir god ballanse og optimale betingelser i verdikjeden sett under ett.

Det må kunne stilles spørsmål ved om formålet med forskriften om leveringsplikt, nemlig å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten, er tilstrekkelig oppfylt. Ansvarlige myndigheter anført av Fiskeri- og kystdepartementet betviler ikke at leveringsplikten i dag overholdes. Dette til sammen indikerer et påtrengende behov for å revurdere gjeldende regelverk, eller alternativt se på andre løsninger for bedre å kunne sikre fiskeindustrien råstoff.

En situasjon med stadige permitteringer som følge av svikt i råstofftilgangen beskrives av fiskeindustrien som uholdbar. Slike rammebetingelser hemmer videreutvikling og borger for en utarming av kompetent arbeidskraft. I verste fall vil resultatet kunne bli bedriftsnedleggelser.

Fylkestinget er av den klare oppfatning at formålet med forskriften om leveringsplikt ikke oppnås under dagens rådende forhold. Det er nødvendig med en juridisk gjennomgang, av dagens praksis av torsketrålernes leveringsplikt i forhold til forskriften og vilkårene i de gitte torsketråltillatelsene. Fylkestinget ber Fiskeri- og kystdepartementet iverksette tiltak som bedre ivaretar fiskeindustriens behov for råstoff.»