Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag hadde saken opp i går og konkluderer nå med følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til at Fiskeridirektoratets fangststatistikk pr. uke 47 viser at kvantumsrammen avsatt til ferskfiskordningen i lukket gruppe på 17 200 tonn er beregnet oppfisket ved utgangen av uke 48 (denne uken). Norges Fiskarlag har tidligere anbefalt at ordningen stoppes når kvoterammen er beregnet oppfisket.

Norges Fiskarlag erkjenner at ferskfiskordningen fører til stor aktivitet både på sjø og land i den nordlige landsdelen, og at det derfor vil være uheldig å avslutte ordningen allerede nå med følgende konsekvenser.

Fiskarlaget har vurdert ferskfiskeordningen for lukket gruppe på nytt og konkludert med å tilrå at ordningen videreføres med samme innblandingsnivå (50 %) ut uke 50. En slik forlengelse av ordningen vil trolig innebære en viss overskridelse av kvantumsavsetningen, og dette foreslås saldert mot neste års torskekvote (2018) før fordeling.

Ferskfiskordningen for åpen gruppe tilrås også videreført innenfor gjeldende nivå fram til samme tidspunkt.

Norges Fiskarlag vil avslutningsvis også vise til at havfiskeflåten ved tidligere anledninger de siste årene har bidratt til en hensiktsmessig avslutning i kystflåtens torskefiske. Dette vil også være tilfelle i forbindelse med en naturlig avvikling av årets ferskfiskordning. Norges Fiskarlag vil understreke, at det er viktig at myndighetene følger organisasjonens tilrådninger i kvotefordelingene av fiskebestandene, om pragmatiske løsninger skal ha legitimitet i næringen også i fremtiden. Norges Fiskarlag er for øvrig kritisk til den totale størrelsen på de ulike kvoteordningene som trekkes fra den norske totalkvoten av torsk før fordeling, og vil understreke betydningen av at alle parter innretter kvoteordningene slik at kvoteavsetningene ikke overfiskes før året er omme.»