- Fiskarlaget er av den oppfatning at prosessen rundt denne avgjørelsen ikke har vært tilfredsstillende, og at den nedsatte arbeidsgruppen hvor også næringen er representert, fikk alt for liten tid til å gjennomgå bestandskunnskap og reguleringsregimet, heter det i landsstyrevedtaket.

- På dette grunnlag anmoder derfor Fiskarlaget om at spørsmålet blir gjenstand for ny behandling i arbeidsgruppen, og at arbeidsgruppens rapport sendes på høring i næringen før behandling i Reguleringsmøtet og endelige avgjørelser blir tatt.

Frustrasjon

- Norges Fiskarlag mener det er frustrerende å oppleve at forskerne i løpet av så kort tid nedvurderer uerbestanden så mye at det må innføres full stopp i det direkte fisket, særlig ut fra det som er gjort kjent av kunnskap før og etter reguleringsmøtet. Hvorvidt dette skyldes faktiske forhold eller metodefeil er vanskelig å avgjøre, men et mer kontrollert forskningsopplegg hadde kunnet vise tilstanden bedre, skriver laget, og fastholder forslaget om et forsøksfiske med garn langs kysten.