Dermed er frifinnelsen av rederiet i tingretten i fjor høst historie. Nordland Havfiske selv legger imidlertid vekt på at dommen i Hålogaland lagmannsrett slår fast at rederiet ikke er dømt for forsettlig dumping av fisk. Selskapet har ved ulike anledninger blitt anklaget for uaktsom dumping, men det er første gang at dette er fastslått i en domstol.

- Det viktige for oss er at vi ikke er dømt for å handlet med forsett, bare for uaktsomhet. Størrelsen på boten og inndragninga er underordnet, sier daglig leder i Nordland Havfiske Ari T Josefsson.

Saken endte i retten etter at selskapet nektet å godta Fiskeridirektoratets vedtak om inndragning på 750.000 kroner og foretaksstraff på 120.000. Tråleren måtte også «sone» ved at direktoratet trakk inn godkjenningene i fem måneder.

Josefsson sier det ikke er tatt stilling til hva som nå skal skje. - Dommen blir forelagt styret, og så blir det fattet en avgjørelse.

På spørsmål om rederiet er rammet av «dobbel straff», og om fartøyets fem måneders utestengelse fra fiskefeltene var for streng, svarer Josefsson at også dette er for tidlig å svare på. – Det har vært mye diskusjon rundt dette med dobbel straff. Vi føler uansett at vi blir straffet dobbelt, uansett hva juristene kommer fram til.

Dommen slår fast at kapteinen på fartøyet har handlet uaktsomt ved ikke å ha forhindret utslipp av fisk ved en enkelt hendelse 10. juni 2010. Han er på det grunnlaget idømt en bot på 15.000 kroner. Rederiet er idømt inndragelse av 100.000 kroner for ikke å ha foretatt kontroller om bord eller gjort andre tiltak som kunne forebygget hendelsen. Rederiet er ikke idømt foretaksstraff.

- I 2010 hadde vi ikke gode nok rutiner om bord til å forhindre uønsket utslipp av fisk. Det forholdet er nå rettet opp, slik at vi kan unngå slike uønskede hendelser i fremtiden, sier Josefsson.

Rederiet ble frifunnet i Lofoten Tingrett 1. november 2012. Ankesaken er behandlet i Hålogaland Lagmannsrett. Flertallet av rettens medlemmer har konkludert med at kapteinen på Hekktind handlet uaktsomt. Et mindretall bestående av to meddommere mener hendelsen var iscenesatt av fabrikksjefen og at hverken rederi eller kaptein har handlet uaktsomt.

Retten har ikke funnet det bevist at det foregikk dumping utover den ene hendelsen, knyttet til to hal foretatt 10. juni 2010.