Fiskebåt mener Riksrevisjonens kvoterapport er udramatisk og som forventet.

- Riksrevisjonen peker på at fiskefåten har økt lønnsomheten gjennom effektivisering og reduksjon i antall fartøy både i kyst- og den havgående fiskeflåten. Dette har vært en ønsket politikk som har vært forankret i Stortinget, og som har hatt bred støtte i fiskerinæringen, sier administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk i en pressemelding.

- Selv om det har blitt færre og større fartøy både i kyst- og havfiskeflåten, har ressursfordelingen mellom de ulike flåtegruppene ligget fast. Jeg merker meg ellers at Riksrevisjonen er kritisk til de endringene i fartøylengde og lastekapasitet som fant sted i kystflåten i 2008, og at disse burde vært konsekvensutredet bedre. Men også disse endringene var politisk forankret i daværende regjering, som bestod av Ap, Sp og SV. I tillegg hadde de støtte fra resten av Stortinget i denne endringa, sier Maråk.

Økt aktivitet

Han viser til at selv om fiskeriaktiviteten er redusert i enkelte kystsamfunn, er det store bildet en øket aktivitet og positivet langs hele kysten. - Lønnsomheten i fiskeriene er en viktig faktor for denne positive utviklinga, sier Maråk. Han støtter imidlertid Riksrevisjonens forlag om innføring av avgrensninger i eierskap også i kystflåten.

- I den havgående flåten har vi hatt slike avgrensninger i mange år. Når det er sagt, så har både regjering og Storting gått lengre i å tillate eierkonsentrasjoner i den havgående fiskeflåten enn det Fiskebåt har tilrådd, sier Maråk.

Fra subsidier til lønnsomhet

Maråk presiserer også at fiskerinæringa har gått fra å være subsidiert til å bli en lønnsom og attraktiv næring, som kan møte framtidas utfordringer offensivt, takket være et godt samarbeid mellom myndighetene og næringa.

- Denne positive utviklinga som har vært bredt politisk forankra er det viktig å ta med seg når en vurderer rapporten fra Riksrevisjonen. At enkelte forhold kunne vært bedre utredet endrer ikke på den konklusjonen, sier han.