Direktoratet skriver ikke hvorfor flåten under 11 meter er utelukket. Slik lyder meldinga fra Fiskeridirektøren:

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

ØKTE KVOTER I FISKET ETTER HYSE NORD FOR 62°n

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut:

  • Det innføres fritt fiske for alle fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde på eller over 11 meter som fisker med konvensjonelle redskap

  • Konvensjonelle havfiskefartøy gis en kvoteøkning på 35 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 219 tonn hyse pr. kvotefaktor

  • Torsketrålerne gis en kvoteøkning på 11 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 525 tonn hyse pr. kvotefaktor

Vi minner om at fisket innenfor maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 6. juli.

FISKERIDIREKTØREN