Tilstede var ledere fra Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Klima- og forurensningsdirektoratet samt Direktoratet for naturforvaltning.

Janne Sollie (direktør i Direktoratet for naturforvaltning), Liv Holmefjord (fiskeridirektør), Ellen Hambro (direktør for Klima- og forureiningsdirektoratet) og Kari Bryhni (direktør i Mattilsynet). Foto: Fiskeridirektoratet

De tre førstnevnte har forvaltningsansvar innenfor oppdrett, mens sistnevnte ble invitert på grunn av sitt forvaltningsansvar for villaks, skriver Fiskeridirektoratet.

Presentasjonen av Havforskningsinstituttets rapport ble godt mottatt av deltakerne, og verdien av helhetlig og åpen forskning ble understreket.

Etatene diskuterte forslag til forbedringer av neste utgave av rapporten, og muligheter for mer samordnet tilsynsaktivitet.

Fiskeridirektøren vil innkalle til nytt møte til høsten.