I følge Fiskeridirektoratet hadde Roan kommune i kommuneplanens arealdel foreslått en bestemmelse om forbud mot høsting av tare i områder avsatt til fiske. Kommunen mener det er nødvendig for å sikre fiskeressursene på disse arealene.

Statens ansvar

Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse mot planene, fordi retten til tang og tare tilhører staten, og reguleres i havressursloven og egne forskrifter. I Sør-Trøndelag er det en egen forskrift som angir når og hvor høsting av tare er tillatt. Kommunens forslag i kommuneplanen er i strid med denne forskriften.

Vedtaket foretatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at: «Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke kommuneplanens bestemmelse om forbud mot høsting av tare. Bestemmelsen pkt. 3.5.4 endres til en retningslinje, slik at den ikke får virkning for gjeldende forskrift om tarehøsting for Sør-Trøndelag. Departementet legger til grunn at kommunens ønske om å ivareta hensyn til naturmangfold og fiske følges opp ved senere revisjon av forskriften.»