Sjøfartsdirektoratet har siden februar utredet et obligatorisk småbåtregister. Redningsselskapet har allerede reagert sterkt på utredninga, som vil svekke innsatsen for å berge liv på havet. Nylig ble utredninga om innretning og plassering av et eventuelt obligatorisk småbåtregister overlevert til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Det melder Regjeringa på sin hjemmeside.

- Jeg vil takke Sjøfartsdirektoratet og andre bidragsytere for en omfattende utredning. Utredningen viser at det er flere og komplekse problemstillinger som departementet nå skal vurdere nærmere før det tas en endelig beslutning, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Todelt oppdrag

Sjøfartsdirektoratet fikk i februar i år i oppdrag å utrede om det bør opprettes et obligatorisk småbåtregister. Oppdraget var todelt. I del 1 av utredningen vurderte Sjøfartsdirektoratet om det bør opprettes et obligatorisk småbåtregister, og hva som vil være en hensiktsmessig avgrensing av et slik register. I juni mottok departementet første del av utredningen, hvor Sjøfartsdirektoratet anbefalte en avgrensning av registeret med registreringsplikt for alle næringsfartøy, samt fritidsfartøy ned til 4,5 meter og alle fritidsfartøy med motorytelse på 25 HK eller mer. Direktoratet anbefalte at det opprettes et småbåtregister, og at registreringsplikten oppfylles enten ved å registrere fartøyet i NOR, eller i det nyopprettede småbåtregisteret.

I del 2 av utredningen har Sjøfartsdirektoratet sett nærmere på om et register bør driftes av en offentlig eller privat aktør, hvilke aktører som kan være aktuelle, og hvor et eventuelt register kan og bør plasseres geografisk. I utredningen vurderes både statlig drift, og konkurranseutsetting.

Sjøfartsdirektoratets vurdering er at et eventuelt småbåtregister bør eies og driftes av det offentlige. Sjøfartsdirektoratet viser blant annet til at registerføring tradisjonelt har vært en statlig oppgave, og at dette også er normen i våre naboland hvor betydningen av fagkompetanse og effektiv samhandling er vektlagt og småbåtregistrene er samlokalisert med realregister.

Les utredningene: