– Torskebestanden er oppjustert og det gjenspeiles i kvoterådet. Vi visste at 2004- og 2005-årsklassane var gode, men ikke at de var så sterke som det nå ser ut til. Vi har både i fjor og i år funnet svært mye av disse årsklassene som nå er sju og åtte år gamle, sier forsker Bjarte Bogstad ved Havforskingsinstituttet.

300 kg for hver nordmann

Forskerne ser for seg at det totalt er rundt 3,5 millioner tonn torsk i Barentshavet. Det er Norge og Russland i fellesskap som forvalter denne bestanden. Regnet ut i mer håndterlige størrelser går det an å si at hver nordmann har stående vel 300 kilo torsk i havet. Med den norske 2013-kvoten vil det bli ført i land ca. 80 kilo torsk per nordmann. I fjor hadde det norske torskefisket en førstehånds fangstverdi på 3, 9 milliarder kroner.

Torskeklondyke

Vi må tilbake til 1974 for å finne et fiske tilsvarende det som 2013-rådet legger opp til,. Den gangen var fisket ikke kvoteregulert. Det var nærmast klondykestemning; torsken var «ausa» opp når den var stor nok til å bli fisket, forteller Bogstad, som er fornøyd med at det nå for det meste er stor og voksen fisk som blir fanget..

– Det er mer fornuftig forvalting av bestanden, siden den yngre fisken får være i fred og kan bidra til gytebestanden. I tillegg er det slik at stor fisk gir lavere kostnad ved fiske og oppnår bedre pris per kilo.

Nok mat til torsken

Fra et økologisk ståsted ser det så langt ut som økosystemet tåler den store torskebestanden, seier Bogstad.

– Blant annet har temperaturen i Barentshavet vært over gjennomsnittet i en lang periode, slik at både torsken og byttedyra har kunne fordele seg over et større geografisk område. – åkeren har blitt større som en bonde ville sagt det. Det har vært en viss nedgang i den individuelle veksten hos torsken, noe som en kunne vente når bestanden er så stor. Byttedyrbestandene har derimot vært nokså stabile de siste åra.

Kraftig kvotehopp

For nordøstarktisk torsk har forskerne gitt et kvoteråd på 940 000 tonn (norsk kvote vil utgjøre cirka 400 000 tonn). Det en auke på 189 000 tonn frå 2012-rådet (751 000 tonn), og vil ventelig gi det største fisket på nærmere 40 år.