Generalsekretær Jan Skjærvø sier det er resultatet av nedgangen i minsteprisene på fisk som ligger til grunn for det ekstraordinære møtet.

Her kan du lese hele vedtaket fra Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag:

- Norges Fiskarlag viser til resultatet fra forhandlingene mellom Norges Råfisklag og fiskeindustriens organisasjoner (FHL og NSL) om minstepriser for vinteren 2013. Det konstateres at det er enighet mellom partene om en reduksjon i minsteprisene på torsk med om lag 25 prosent i forhold til prisnivået før disse forhandlingene.

Norges Fiskarlag er både overrasket og svært skuffet over dette resultatet. Fiskarlaget er innforstått med det store kvantumet torsk som skal omsettes, og at dette medfører en markedsmessig utfordring. Som følge av dette var det ventet en viss prisnedgang, men ikke i nærheten av det resultatet som nå er presentert.

Norges Fiskarlag kan ikke unngå å gi uttrykk for at kjøpergruppa synes å ha utnyttet denne situasjonen til sin fordel langt ut over det som oppfattes som rimelig av fiskerne.

Etter det Fiskarlaget er kjent med er situasjonen langt bedre foran kommende vintersesong enn hva tilfellet var før 2009-sesongen som var problematisk på grunn av finanskrisa. Fra nøytralt hold er Fiskarlaget blitt informert om at i forhold til 2009-sesongen er situasjonen nå:

• Det er mindre fisk på lager

• Prisleie var mere tilpasset dagens situasjon før prisforhandlingene nå i høst, enn det var på slutten av 2008

• Det har vært en bedring i industriens økonomi

• Handelen med kvitfisk har tatt seg opp utover høsten 2012

• Markedet er i normal bevegelse

Fiskarlaget viser til at en prisnedgang på om lag 25 % tilsier at det må arbeides 25 % mere for å videreføre samme inntektsnivå som i 2012, før det er tatt høyde for prisøkning på varer og tjenester.

Som følge av det forhandlingsresultatet som nå foreligger, ser vi oss nødt til å gå til det uvanlige skritt å innkalle til et møte med lederne i våre eierorganisasjoner i Norges Råfisklag. Hensikten er å drøfte mulige tiltak i den situasjonen en nå står foran, heter det fra arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag.