Det skriver Hustadvika Fiskarlag i en høringsuttalelse. Det er lagets leder Roy Magne Gjerstad som har signert uttalelsen.

- Det er jo engang slik at den som ikke gjør noe, gjør ingen feil.

- En slik utvidet overvåking vil for den minste flåten være det samme som personovervåking, og lovligheten av det setter vi spørsmålstegn ved. Vi ser helt klart at det er, og at det i framtiden vil bli en ytterligere kamp om havområder som i dag blir benyttet av fiskeflåten og at et slikt datagrunnlag gir legitimitet når det hevdes fortrinn på slike områder. Dessverre så har praksis vist at andre næringer er så mye viktigere enn fiskeri når det har vært slike konflikter, og vi tror ikke den holdningen vil endre seg selv etter en utvidet rapportering. Dette på tross av at det er fiskeriene som har gitt legitimitet til opprettelsen av 200-mils sonen og eierskap til de ressurser som er i den.

- Flere av medlemmene våre har erfaring fra ERS, både på PC og nettbrettløsninger. Basert på erfaring med bruk av nettbrett vil vi helt klart gå for denne løsning både for fangst og posisjonsrapportering. I motsetning til AIS vil posisjonsdata her være lukket, og personovervåking vil her være begrenset til en begrenset mengde aktører. Her ser vi for oss at programmering kan resultere i at rapportering i havn har en lavere frekvens, høyere etter DEP og kanskje høyere under hal. For den minste og kystnære flåten vil en slik løsning med SIM-kort i nettbrett være den beste løsning, og for andre fartøy gjerne i kombinasjon med andre interne nett (eks ICE- eller Telenor-rutere). Vi ser på denne som den løsning som vil være den mest økonomiske også, og at brukeren har support tilgjengelig 24/7.

- I og med at det i kystflåten er få ledige hender, underforstått at skipper er aktivt deltagende på dekk, bør graden av rapportering være begrenset. At det for garn/line/teiner rapporteres for hver setning/stubb/teine, vil både medføre ekstraarbeid og være unøyaktig mht at fangst ikke er ferdig sløyd/sortert før neste draging tar til. For garn, line, juksa, dorg og teiner bør det ikke være krav om å registrere mer enn ett hal pr dag (døgn) med fangst og bruksmengde. Hvordan har Fiskeridirektoratet tenkt seg registrering av fangstinnsats på juksa?

- Denne flåten har ofte kort vei fra fangstfelt til mottaker, derfor kan det ikke være krav til tid mellom rapportering av POR og anløp. DCA og POR må kunne sendes fortløpende uten at det er ACK på DCA. Siden det er forhold hos mottaker som er avgjørende for leveringstidspunkt er det kun anløpstid som skal angis. Leveringstidspunkt er det umulig for flåten å ha inngående kjennskap til på forhånd. Fiskeridirektoratet må ta inn over seg at det er etter hvert mye som skal rapporteres, og det ser ut til at nye byrder skal pålegges uten at det tas hensyn til sikker navigering oppi dette.

- Drivstoff kan ikke være en del av rapporteringen. Ganske få, om noen av fartøyene har nøyaktige peilesystemer som gir etterretterlige verdier, og hva vil da være hensikten med, og resultatet av en slik rapportering? Hvordan skal det skilles mellom fartøyer med 220V og 24V? Tilgang til landstrøm, operasjoner i havn som krever bruk av motor(er) så som håndtering av bruk vil gi svært variable data. For registrering av forbrukt brennstoff kan dette hentes ut gjennom refusjonsordningen, alternativt at det stipuleres en startverdi og senere at hver bunkring registreres.

- For enefiskere født før 1952 bør det gis unntak fra kravet.