Opprenskingstokt leverer et betydelig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske.

Store mengder forlatte fiskeredskap

Fiskeridirektoratets årlige opprenskingstokt på fiskefeltene som har pågått i over 40 døgn er nå avsluttet. Toktet har dekket kysten og nære havområder på strekningen mellom Ålesund og Kirkenes, inkludert deler av Svalbardsonen, fordelt på totalt 220 stasjoner.

Totalt er det tatt opp og fjernet 1128 garn av ulike typer, 28000 meter line, 26600 meter tauverk, 204 teiner samt mengder av vak og anker, 41500 meter med forlatte eller dumpede snurrevadtau. Totalt er det også tatt opp 8500 meter med dumpet trålvaier, som ofte er grunnlag for tap av redskap i linefiske samt diverse andre komponenter fra trålfiske som bobbins og trålnot. Det ble i tillegg funnet en skipsmast og et skipsanker samt en del «søppel», som oljeklær, hansker, plastsekker og annen plast som var hektet fast i fiskeredskapene.

– Bare én gang tidligere er det tatt opp mer garn i toktseriens snart 40 år lange historie. For snurrevadtau ble det imidlertid satt en nedslående rekord med over 41 km (link til sak publisert 8.9). Også for dumpet trålvaier er mengden høy med hele 8,5 km. Mengden fisk og krabbe i garn og teiner varierer, men det er gjenstående garn fra blåkveitefiske som utgjør den største andelen av spøkelsesfiske, sier toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Bortsett fra 5 niser og 1 sel, så er det ikke registrert sjøfugl eller andre sjøpattedyr i redskapene som ble fjernet fra havbunnen.

– Det er bare å rose en stor mengde fiskere som gjør hva de kan for å gjenfinne tapt redskap og dersom de ikke lykkes så melder de dette inn via riktige kanaler, noe som er en viktig faktor for et effektivt tokt.

– Sjelden har mengden fiskeredskap eller komponenter fra fiskeredskap som er dumpet (snurrevadtau og trålvaier) eller ikke meldt tapt, vært større. Det viser at det gjenstår mye godt arbeid i fiskeriorganisasjonene med holdningsskapende arbeid. Et slikt resultat viser også at det fremtvinges behov for en mer spesifikk redskapsmerking, sier Langedal.

Snøkrabbefiske VS reketrål

Gjennom sommeren gjorde reketrålflåten betydelig funn av tapte snøkrabbeteiner i Svalbardsonen. Det ble derfor avsatt en uke til oppfølgende opprensking av snøkrabbeteiner. Dette gav et lavt utbytte i den forstand at det meste av meldte tap av teinelenker var revet i stykker, fjernet eller flyttet av reketrålaktivitet.

– Dette viser behovet for at disse flåtegruppen kommer sammen og finner løsninger slik at dette ikke gjentas i 2023, sier Langedal.

– Høye bunkerspriser og redusert tokttid medfører dessverre også at tapte garn, teiner og liner står igjen i havet og vil ikke bli fulgt opp av dette toktet i 2022.

Resultat fra hver enkelt stasjon kan du finne ved å inn på Fiskeridirektoratets kartløsning.

Denne løsningen kan du klikke deg inn på i lenken over, og se hvor bruket er hentet opp. De gule prikkene markerer funn, de blå markerer søk som ikke ga resultat. Kart: Fiskeridirektoratet