Det har vakt stor oppstandelse at fiskere som har vært syk og ikke klart å opparbeide seg aktivitetskravet for å få kongekrabbekvote, vil tape kvoten. Blant annet har Norges Kystfiskarlag krevd at det innføres dispensasjonsadgang for fiskere i kongekrabbefisket, slik det er i andre fiskerier i Norge.

- Vi er selvsagt veldig fornøyd med at Fiskeridirektoratet nå ser på saken på nytt, sier leder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen til Kyst og Fjord.

Han sier at de har et medlem som ikke klarte aktivitetskravet på grunn av sykdom. Derfor var dette en særdeles viktig sak også for organisasjonen.

Risikerer store tap

Arne Pedersen er fornøyd med vendingen i saken.

Arne Pedersen sier at Norges Kystfiskarlag er for profesjonalisering i kongekrabbefisket og støtter fortsatt etableringen av en ny modell for tildeling av deltakeradgang og kvote for kongekrabbe.

Men samtidig peker kystfiskarlaget på at reglene ikke må bli så rigide at fiskere som har vært syk sist høst risikerer å bli avspist med minstekvote - og krevde derfor at det gies dispensasjonsadgang for fiskere som har vært sykemeldt i en kvalifiseringsperiode.

- Det kan ikke være slik at dersom man blir rammet av sykdom i torskesesongen skal en tape inntjening der, med påfølgende tapt inntjening i kongekrabbefisket. Norges Kystfiskarlag mener det ikke er grunnlag å fjerne en dispensasjonsadgang i noen fiskerier, dersom det foreligger sykdom.

Fiskeridirektoratet har tatt dette til etterretning, og vil nå ta saken opp til ny vurdering.